รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 3

 
 

            ตามที่  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 3 ไปแล้วนั้น บัดนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

           ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th/info2017 โดยดำเนินการตามกำหนดการให้ครบทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ดังนี้

การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

            มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

            1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบO–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

            2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper IntensiveEnglish)

            3. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (IntensiveEnglish) และรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper IntensiveEnglish) จำนวน 3,600 บาทและค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 3 [ 860.03 KB]
 กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี [ 85.36 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   499  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2560 14:30:10
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038