รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

 
 

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ (Update วันที่ 2 กรกฎาคม 2552) 

                 ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายที่จะส่งเสริม และกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2553  จึงจัดโครงการรับนักศึกษา ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่จะรับ 

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนรับ

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต               

ภาษาอังกฤษ                     

50

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต         

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

30

3

ศิลปศาสตรบัณฑิต         

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)

20

4

ศึกษาศาสตรบัณฑิต                  

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

8

5

ศึกษาศาสตรบัณฑิต                  

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

7

6

นิติศาสตรบัณฑิต                          

นิติศาสตร์

75

7

บัญชีบัณฑิต                  

การบัญชี

10

8

เศรษฐศาสตรบัณฑิต                    

เศรษฐศาสตร์                 

10

9

บริหารธุรกิจบัณฑิต                                

บริหารธุรกิจ

20

10

บริหารธุรกิจบัณฑิต              

การจัดการการท่องเที่ยว

20

11

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                      

20

12

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการธุรกิจการบิน

20

13

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15

14

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ        

10

15

วิทยาศาสตรบัณฑิต              

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ           

10

16

วิทยาศาสตรบัณฑิต           

วิทยาการคอมพิวเตอร์   

10

17

วิทยาศาสตรบัณฑิต                       

วิศวกรรมซอฟต์แวร์      

10

18

วิทยาศาสตรบัณฑิต             

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

15

19

วิทยาศาสตรบัณฑิต               

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

10

20

วิทยาศาสตรบัณฑิต               

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

10

21

วิทยาศาสตรบัณฑิต               

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์)

10

22

วิทยาศาสตรบัณฑิต              

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

10

23

วิทยาศาสตรบัณฑิต              

เคมีประยุกต์ (เคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

10

24

วิทยาศาสตรบัณฑิต           

เทคโนโลยีการอาหาร    

20

25

วิทยาศาสตรบัณฑิต           

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ      

10

26

วิทยาศาสตรบัณฑิต             

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง                       

20

27

วิทยาศาสตรบัณฑิต                 

เทคโนโลยีความงาม   

10

28

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต   

การแพทย์แผนไทยประยุกต์       

15

29

กายภาพบำบัดบัณฑิต       

กายภาพบำบัด

15

30

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต         

สาธารณสุขศาสตร์         

20

31

พยาบาลศาสตรบัณฑิต       

พยาบาลศาสตร์

20

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ

2.6 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.5) ดังนี้

·        กลุ่มศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (สาขาวิชาที่ 1 -6,12)  รับนักเรียนทุกแผนการศึกษา จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ,ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.50

·        กลุ่มบัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาที่ 7 - 11) จะต้องเป็นนักเรียนแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) หรือ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-คณิต) ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ,ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 2.50

·        กลุ่มวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต การแพทย์แผนไทยบัณฑิต กายภาพบำบัดบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาที่ 13 31)  จะต้องเป็นนักเรียนแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต)  ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ,ผลการเรียนฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

2.7 เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT และ PAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในวิชาต่างๆ ดังนี้

 

ลำดับที่

สาขาวิชา

GAT รหัส

85

PAT

รหัส

71

PAT

รหัส 72

PAT

รหัส 73

PAT

รหัส 75

PAT

รหัส 80

1

ภาษาอังกฤษ                     

ü

-

-

-

-

-

2

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

ü

-

-

-

-

 

3

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)

ü

-

-

-

-

ü

4

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

ü

-

-

-

ü

-

5

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

ü

-

-

-

ü

ü

6

นิติศาสตร์

ü

-

-

-

-

-

7

การบัญชี

ü

ü

-

-

-

-

8

เศรษฐศาสตร์                 

ü

ü

-

-

-

-

9

บริหารธุรกิจ

ü

ü

-

-

-

-

10

การจัดการการท่องเที่ยว

ü

ü

-

-

-

-

11

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                     

ü

ü

-

-

-

-

12

การจัดการธุรกิจการบิน

ü

-

-

-

-

-

13

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ü

ü

-

ü

-

-

14

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ        

ü

ü

-

ü

-

-

15

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ           

ü

ü

ü

-

-

-

16

วิทยาการคอมพิวเตอร์   

ü

ü

ü

-

-

-

17

วิศวกรรมซอฟต์แวร์      

ü

ü

ü

-

-

-

18

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ü

ü

ü

 

-

-

19

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ü

ü

ü

-

-

-

20

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ü

ü

ü

-

-

-

21

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์)

ü

ü

ü

-

-

-

22

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

ü

ü

ü

-

-

-

23

เคมีประยุกต์ (เคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

ü

ü

ü

-

-

-

24

เทคโนโลยีการอาหาร    

ü

ü

ü

-

-

-

25

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ      

ü

ü

ü

-

-

-

26

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง                       

ü

ü

ü

-

-

-

27

เทคโนโลยีความงาม   

ü

ü

ü

-

-

-

28

การแพทย์แผนไทยประยุกต์       

ü

-

ü

-

-

-

29

กายภาพบำบัด

ü

-

ü

-

-

-

30

สาธารณสุขศาสตร์         

ü

-

ü

-

-

-

31

พยาบาลศาสตร์

ü

-

ü

-

-

-

 

หมายเหตุ        GAT รหัส 85 วิชาความถนัดทั่วไป

                                    PAT รหัส 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์

                                    PAT รหัส 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์

                                    PAT รหัส 73 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

                                    PAT รหัส 75 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

                                    PAT รหัส 80 วิชาความถนัดทางภาษาจีน

 

2.8 ผู้สมัครในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

           เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

            2.8.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง

            2.8.2 โรคติดต่อ ในระยะติดต่ออันตราย

            2.8.3 โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ

                        - โรคลมชัก

                        - โรคหัวใจระดับรุนแรง

                        - โรคความดันเลือดสูงรุนแรง

                        - ภาวะไตวายเรื้อรัง

                        - โรคติดสารเสพติดให้โทษ

            2.8.4 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

          2.8.5 ความผิดปกติในการมองเห็นภาพในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                        - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตา ยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

                        - สายตาข้างดีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

                        - ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็น 3 มิติ

            2.8.6 หูหนวก หรือหูตึง (Neurosensory hearing loss)

            2.8.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

3.1  ใบสมัคร

      ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 108 หรือ Download ใบสมัครทาง http://www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    3.2 หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)

4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -.5) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย

5. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT และ PAT 

  

  3.3 การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถยื่นหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.2  โดยวิธี

1. สมัครผ่านโรงเรียน

            โดยให้นักเรียนสมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ พร้อมทั้งชำระค่าสมัครคนละ 300 บาท ทั้งนี้ ขอทางโรงเรียนโปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และรวบรวมเอกสารการสมัคร พร้อมธนาณัติค่าสมัคร ชื่อผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ปณ. บ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 31  สิงหาคม 2552  (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

               

เรียน   หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

                 .เมือง จ.เชียงราย 57100

ใบสมัคร ป.ตรี โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือภาคเหนือ

 

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารการสมัคร พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ  ชื่อผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปณ. บ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57100 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2552 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) แล้วจัด ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ตามที่อยู่ในข้อ 1.

3. สมัครด้วยตนเอง  ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 108 พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 .  (เว้นวันหยุดราชการ)

 

** เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

          วันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 ทาง http://www.mfu.ac.th (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะทยอยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป)

          

5. กำหนดการสอบคัดเลือก

          วันเสาร์ที่ 12  กันยายน 2552 ณ อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

            07.30   -   08.30 น.                 ลงทะเบียนเข้าสอบ

08.30   -  10.30 น.                  สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ /ภาษาจีน* (ให้เตรียมดินสอดำ 2B และปากกามาด้วย)

10.30  -  12.00 น.                   สอบวัดแววความเป็นครู**

10.30 น. เป็นต้นไป                   สอบสัมภาษณ์ (สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เริ่มตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป)

            * เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

            ** เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

           

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันพุธที่ 16  กันยายน 2552 ทาง http://www.mfu.ac.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6103-6

 

7. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา โดย

7.1 รายงานตัวด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 108 ภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

          7.2 รายงานตัวโดย Download แบบฟอร์มใบรายงานตัว ทาง http://www.mfu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และจัดส่งใบรายงานตัว พร้อมค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ในรูปของ

    1. ไปรษณีย์ธนาณัติ ชื่อผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปณ. บ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57100 หรือ   

    2. โอนเงินผ่านธนาคาร  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 429-1-00011-6  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แล้วนำใบแจ้งยอดการชำระเงินพร้อมใบรายงานตัว จัดส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ภายในวันศุกร์ที่  9 ตุลาคม 2552 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

 

      เรียน      หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

.เมือง จ.เชียงราย 57100

ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาโควตาฯ

หมายเหตุ

            1. ค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

            2. ผู้ที่รายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย Download แบบฟอร์มใบแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทาง http://www.mfu.ac.th ส่งไปยังส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553            (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

8. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

(บาท)

1

ภาษาอังกฤษ

15,000

2

การบัญชี

3

เศรษฐศาสตร์

4

บริหารธุรกิจ

5

การจัดการการท่องเที่ยว

6

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

7

นิติศาสตร์

8

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

18,000

 

9

เคมีประยุกต์

10

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

11

วิทยาการคอมพิวเตอร์

12

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

13

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

14

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

15

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

16

เทคโนโลยีการอาหาร

17

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 

18

สาธารณสุขศาสตร์

19

การสอนภาษาจีน

20

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

22,300

21

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

25,900

22

ภาษาจีนธุรกิจ

ปีที่ 1 - 2 ภาคการศึกษาละ 25,000

ปีที่ 3 - 4 ภาคการศึกษาละ 35,000

23

กายภาพบำบัด

28,000

24

เทคโนโลยีความงาม

25

พยาบาลศาสตร์

30,000

26

การจัดการธุรกิจการบิน

 

หมายเหตุ

            ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

            1. ค่าธรรมเนียมการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหรือ ภาษาจีน สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หน่วยกิตละ 600.- บาท

            2. ค่าหอพัก (ห้องละ 4 คน) ภาคการศึกษาละ 4,000.- บาท ต่อ คน

            3. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000.- บาท

            4. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 400.- บาท

            5. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campus (ถ้ามี) ประมาณ 2,000.- บาท

 

9. เกณฑ์ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                  เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่า 51 คะแนน จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 600 บาท ดังนี้

            1 ผู้มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษ 0 35 คะแนน จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม 15 หน่วยกิต

            2  ผู้มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษ 36 50 คะแนน จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม 6 หน่วยกิต

            3. ผู้มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษ 51 คะแนนขึ้นไป ไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

            สำหรับผู้ที่ไม่มีคะแนน O – Net จะต้องสอบ Placement Test ของมหาวิทยาลัยฯ

 

                                            ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ใบสมัคร ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีการศึกษา 2553 [ 135.78 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   67195  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2552 08:12:34
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038