มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2553

ระดับอนุปริญญา

- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (เรียนที่กรุงเทพฯ) คลิกที่นี

 

ระดับปริญญาตรี

- การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 : ระบบรับตรง(เพิ่มเติม) คลิกที่นี

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี

- ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2553 คลิกที่นี่

ระดับบัณฑิตศึกษา

- ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ คลิกที่นี่

- รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก1 เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่

- รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  คลิกที่นี่

- รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ คลิกที่นี่


 
 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2553 [ 66.33 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   287680  ครั้ง
ที่มา : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2552 15:22:11
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038