พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดรพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

 

เมื่อวานนี้(28 ส.ค.) เวลา10.50 น. พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก สุขุมวิท21 แขวงคลองเตยเหนือ  กรุงเทพมหานคร โดยมีพลตำรวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดี รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดี  และศ.นพ.ธัมม์ทิวัตต์ นรารัตน์วันชัย คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จฯ

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     ได้จัดตั้งสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐   เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก ทางตจวิทยา ปริญญาโท-เอกทางวิทยาศาสตร์และเวชศาสตร์ชะลอวัย และสาขาวิชาอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้อง และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์     มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร  โดยเปิดดำเนินการ ณ เลขที่ ๓๘/๑๑-๑๓ ชั้น ๑-๒  อาคารอโศกเพลส  ถนนอโศก สุขุมวิท ๒๑  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่รองรับการตรวจวินิจฉัย การรักษาฟื้นฟูสุขภาพและเปิดให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ   การป้องกันโรค  การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ   การวิจัยทางด้านอายุรกรรม  ด้านโรคผิวหนัง  ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย  ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณความงาม ด้วยระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ   รวมถึง การควบคุมป้องกัน  เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจแก่ประชาชนทั่วไป   โดยมีจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศในการพัฒนาการศึกษาในระดับนานาชาติ    การติดต่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแพทย์นานาชาติ และสถาบันนานาชาติทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้ง ความเป็นผู้นำ ทางวิชาการด้านชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของประเทศไทย     และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นอาคาร ๒ ชั้น โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๐๐ ตารางเมตร และเปิดให้บริการประชาชนด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมทั้งแพทย์ทางเลือกด้วยวิธีการอันทันสมัยและปลอดภัย

 

ชั้นที่ ๑ เป็นพื้นที่ในการตรวจผู้ป่วยนอกประกอบด้วย แผนกอายุรกรรม แผนกตรวจสุขภาพประจำปี แผนกโรคผิวหนัง แผนกเวชศาสตร์ผิวพรรณ ความงาม แผนกเลเซอร์ แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผนกลดน้ำหนัก โดยการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ

ชั้นที่ ๒ เป็นส่วนของการให้บริการด้านห้องผ่าตัด คีเลชั่นบำบัด แผนกฝังเข็ม ห้องออกกำลังกาย  แผนกฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย แผนกฟื้นฟูผิวพรรณ รังสีบำบัด สำนักงาน ห้องบรรยาย และห้องประชุม

 

ผู้สนใจเข้ารับบริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๔-๒๒๙๕, ๐-๒๖๖๔-๔๓๖๐ โทรสาร ๐-๒๖๖๔-๒๒๙๖ 

 

 เว็บไซต์สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ

 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   3820  ครั้ง
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2552 13:54:41
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038