ประกาศรับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 13/2552 (ประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติม 2 ต.ค. 2552)

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ครั้งที่ 13/2552

                                                               
 


 

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.      ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและจำนวนที่ต้องการ

รหัส

หน่วยงาน/ตำแหน่ง

จำนวน

อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

101

ศูนย์บริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่บริหาร

-    สำรวจความต้องการด้านการบริการวิชาการ สร้างกลไกทางการตลาด จัดทำแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ

-    ประสานงาน แสวงหา สร้างพันธมิตรและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ กับบุคคล หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ

-    ประสานงานในการสร้างและจัดทำหลักสูตรกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

 

1

 

วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ/ การจัดการ/ การตลาด/ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-    สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS

-    สามารถทำงานนอกเวลาทำการ วันหยุดสุดสัปดาห์ได้

-    หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

201

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

นักเทคโนโลยีการศึกษา

-    ผลิตสื่อการศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์

-    ออกแบบและจัดนิทรรศการในวาระสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

1

 

 

วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์/ เทคโนโลยีการศึกษา/ ครุศาสตร์เทคโนโลยี/ สื่อสารมวลชน/ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา/ นิเทศศาสตร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มัลติมีเดีย/ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-     มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

301

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

-     ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย

-    งานโสตทัศนูปกรณ์

-    งานบริการให้ความรู้ ความช่วยเหลืออาจารย์ประจำวิชา

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

1

 

วุฒิ ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

-     สามารถใช้โปรแกรมมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี เช่นโปรแกรมทางด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ ตัดต่อวีดีโอ ตัดต่อเสียง การถ่ายภาพและวีดีโอ ออกแบบเวปไซด์ สร้างแอนิเมชั่น

-    มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

401

ส่วนพัสดุ

พนักงานธุรการ

-    รับ-ส่งเอกสาร แจ้งหนังสือเวียน

-    ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ

-    ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

-    จัดทำงบประมาณ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ

-    ติดตามและจัดทำรายการจัดซื้อจัด-จ้าง

-    จัดเตรียมรายงานการประชุมส่วน

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

 

 

1

 

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ด้านบริหารธุรกิจ/ การเงิน/ การบัญชี/ การตลาด/ การจัดการ/ เลขานุการ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

501

ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา

พนักงานธุรการ

-     งานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

-    การเบิกจ่ายและควบคุม พัสดุ/ครุภัณฑ์

-    ดูแลระบบงานสารสนเทศ/เว็บไซด์ของส่วนงาน

-    ประสานงานและรับรองอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

-    ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

-    กิจกรรม 5 ส

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

1

 

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

      ด้านพาณิชยการ/ คอมพิวเตอร์/ เลขานุการ/ บัญชี

-     มีความสามารถในการทำเว็บไซด์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-    สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ได้

 

601

ส่วนการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่บริหาร (งานบัญชี).

-    ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานการบัญชี

-    วิเคราะห์และบันทึกบัญชีลงในสมุดรายวัน

-    ควบคุม ตรวจสอบระบบการดำเนินงาน การควบคุมภายใน

-    จัดเก็บเอกสารประกอบงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน

-    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก

-    จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ

  

 

2

 

วุฒิ ป.ตรี ด้านบัญชี

-    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-    หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

701

โครงการ Beauty Tech Studio

เจ้าหน้าที่บริหาร

-     งานด้านการเงินและบัญชี

-    งานด้านสารบรรณ งานวัสดุ งานครุภัณฑ์ของโครงการ

-    งานด้านนโยบายและแผน

-    งานประชาสัมพันธ์โครงการ

-    ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

1

 

วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี

-     มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านความงาม

      (เช่น การบริหารงานด้านสปา, การแต่งหน้า, ทำผม,ทำเล็บ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-    มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี

 

702

โครงการ Beauty Tech Studio

พนักงานบริการ

(ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

-     งานบริการแต่งหน้า ทำผม ทำเล็บ นวดแผนไทย

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

2

 

วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

      มัธยมศึกษาปีที่ 6

-     มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านความงาม

      (เช่น การบริการด้านสปา, การแต่งหน้า, ทำผม,ทำเล็บ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-    มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

 

801

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)

-     ดูแลและรักษาวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-    จัดเตรียมเอกสาร เช่น การสำเนาเอกสาร การจัดเรียงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย

-    บันทึกข้อมูลการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ชื่อที่อยู่ผู้จำหน่าย รายการ ราคาต่อหน่วยเป็นต้นและทำทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์ คงเหลือของห้องปฏิบัติการ

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

1

 

วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

 

901

ส่วนประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานต้อนรับ)

-     งานต้อนรับรวมถึงติดต่อประสานงานและดำเนินงานทั้งหมด

-    รวบรวมสรุปข้อมูลของคณะเยี่ยมชม คณะดูงานต่าง ๆ เพื่อเก็บเป็นสถิติและนำเสนอต่อท่านอธิการเป็นรายสัปดาห์

-    ประมวลภาพถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาดูงานขึ้นเวปไซด์ของมหาวิทยาลัย

-    งานมวลชนสัมพันธ์

-    งานรวบรวมข่าวสารจัดส่งสื่อมวลในท้องถิ่น

-    ติดต่อประสานงานสื่อมวลทั้งในท้องถิ่นและภายนอกร่วมทำข่าวและโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

1

 

วุฒิ ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์/ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

902

ส่วนประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

(งานจัดการทั่วไป)

-     งานเขียนแผนและดูแลงบประมาณกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

-    กำหนดช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์

-    ประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

-    งานกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน

-    งานเขียนสคิรปท์วิทยุ/ สารคดี/ สปอตประชาสัมพันธ์

-    งานพิธีกรดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงช่วยต้อนรับคณะวีไอพีและคณะต่าง ๆ ที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

-    ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

2

 

วุฒิ ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์/ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

1001

ส่วนนโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่บริหาร

-     งานวิจัยสถาบัน

-     ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย

-    งานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอฝ่ายบริหาร

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

1

 

วุฒิ ปริญญาตรี ด้านคณิตศาสตร์/ ด้านสถิติ/ด้านบริหารธุรกิจ และด้านเศรษฐศาสตร์

-     มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS

-     หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

1101

ส่วนรับนักศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหาร

-     งานบริหารจัดการทั่วไป

-     งานสารบรรณของส่วนงาน

-    งานงบประมาณและแผน

-    งานกิจกรรม 5 ส

-    งานประกันคุณภาพ

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

1

 

วุฒิ ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์/ ด้านการจัดการ และด้านเศรษฐศาสตร์

-     สามารถทำงานในวันหยุดราชการได้

-     สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

 

 

1102

ส่วนรับนักศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหาร

-     งานจัดทำเอกสารและสื่อแนะนำหลัดสูตรการศึกษา

-     งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

-    งานงจัดนิทรรศการ

-    งานจัดทำฐานข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล

-    งานประมวลผลข้อมูล

-    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

1

 

วุฒิ ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีการศึกษา/ ด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-     สามารถทำงานในวันหยุดราชการได้

-     สามารถดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

-     มีความรู้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

1201

สถาบันขงจื่อ

เจ้าหน้าที่บริหาร

-    ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน

-   งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

1

 

วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

-     สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

 

 

 

1301

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าที่บริหาร

-    ศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนงานในด้านการแสวงหานักศึกษาต่างชาติ

-    ดำเนินการในการรับสมัครละรวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษาต่างชาติเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร

-    อำนวยความสะดวกด้านเอกสารให้กับนักศึกษาต่างชาติ

-    ให้คำปรึกษาและรายงานปัญหาพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและการดูแลนักศึกษาต่างชาติ

-    สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

-   งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

1

 

 

วุฒิ ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์/จิตวิทยา สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-     สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาที่สามเช่น ภาษาจีน ภาญี่ปุ่นหรือเกาหลี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

2. การสมัครสอบคัดเลือก

2.1  สมัครด้วยตนเอง

(1)  กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ  3  และ

       ยื่นใบสมัครที่ (1) ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

    333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย 

       (วันจันทร์ วันศุกร์)  เวลา 08.00 .– 16.00 . ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2552

 (2) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร  เลขที่ 127 อาคาร

       ปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาทรใต้  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10210

                       (วันจันทร์ วันศุกร์)  เวลา  08.30 . – 16.30 . ภายในวันที่  9 ตุลาคม 2552

 

2.2 สมัครทางไปรษณีย์

สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง www.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3    

แล้วส่ง EMS มาที่  ส่วนการเจ้าหน้าที่   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 (สมัครงาน)

ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

3. หลักฐานการสมัคร

3.1    ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก

        และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รูป

3.2  สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ 

3.3  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรง 

กับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3.4  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ  และสำเนาบัตรประชาชน หรือ

บัตรประจำตัว  ข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ

3.5  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

3.6     หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ 1 

กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา     ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ    คุณสมบัติ  ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง  หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

* ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าสมัครสอบในวันสอบข้อเขียนด้วย

4. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครครบตามประกาศเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่     2     มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 มาทำการทดสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ และ/หรือสอบสัมภาษณ์

ทดสอบข้อเขียน  

ความรู้ความสามารถทั่วไป 

-          ความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

-          ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

-          ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ทดสอบปฏิบัติ

-          ทดสอบทักษะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ

ขั้นตอนที่      3    สอบสัมภาษณ์     ประเมินความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง

 

 

 

5. กำหนดการดำเนินการคัดเลือก

วัน/เดือน/ปี
การดำเนินการ
สถานที่รับสมัคร

บัดนี้ถึงวันที่

16 ตุลาคม 2552

  ดำเนินการรับสมัคร

- ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  เชียงราย

ส่วนการเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 .ท่าสุด อ.เมือง

.เชียงราย  57100

โทรศัพท์  0-5391-6020-1

โทรสาร    0-5391-6019

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง  กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2  ชั้น 7 ถนนสาทรใต้  เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์  0-2679-0038-9

โทรสาร    0-2679-0038

9 ตุลาคม 2552

 

- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  กรุงเทพมหานคร 

- ทางไปรษณีย์ ( EMS )

22 ตุลาคม 2552

   

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

(กำหนดการต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

*ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

หรือ http://www.mfu.ac.th

 

ประกาศ ณ  วันที่   18  กันยายน  .. 2552

 

 

 

                              (นางพรทิพย์   ภูติโยธิน)

                                                                          รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง               

 

 

 
 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไป [ 198.00 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   5806  ครั้ง
ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่  เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2552 15:15:55
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038