ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

 

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.     ตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและจำนวนที่ต้องการ

รหัส

หน่วยงาน/ตำแหน่ง

จำนวน

อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

๑๐๑

ศูนย์บริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่บริหาร

-  สืบค้นข้อมูลงานวิจัย สิทธิบัตรทั้งภายใน
   และภายนอกประเทศ

-  จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่ด้านนวัตกรรม
   และทรัพย์สินทางปัญญา
-  รวบรวมงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
   ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
-  สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
   ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
-  พิจารณาความสามารถในการขอรับสิทธิบัตร
   อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
-  ประเมินค่าทรัพย์สินทางปัญญา
   (IP Valuation)
-  งานการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น
   การให้ความรู้กฎหมาย การต่อรองการซื้อขาย
   สิทธิ เฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
   ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและผู้เกี่ยวข้อง
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์
หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-  มีความรู้ ความสามารถในการใช้
    ภาษาอังกฤษระดับดี
-  มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน
    คอมพิวเตอร์และการใช้งานเทคโนโลยี
    สารสนเทศในระดับดี

-  หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน
    การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับ
    การพิจารณาเป็นพิเศษ

 

๑๐๒

ศูนย์บริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่บริหาร

(ลูกจ้างชั่วคราว)
(โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และเพื่อรองรับ
โครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ)

-  ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ความต้องการ
   ฝึกอบรมพร้อมสรุปผลการสำรวจเพื่อ
   สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม

-  จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาขีดความ
   สามารถในการแข่งขันของกำลังคนเพื่อเตรียม
   ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อ
   การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านสังคม
   วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง
   การปกครอง
-  จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านภาษา
   ด้านการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
   ขนาดย่อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
   ในการจัดทำหลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรม
   ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
   ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
   และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย
-  จัดทำหนังสือโต้ตอบภายใน ภายนอก  
   ประกาศ และคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-  มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง
    มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๑ ปี
-  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
    MS Office , จัดทำฐานข้อมูล,
    มีประสบการณ์การทำวิจัย

 

๒๐๑

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา

เจ้าหน้าที่บริหาร(ลูกจ้างชั่วคราว)

-  ออกแบบ จัดทำผังสวนและรายการพรรณไม้
-  สำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้
-  สะสมและอนุบาลต้นไม้โรงเรือน
-  กำกับดูแลงานปลูกและดูแลต้นไม้ภายในสวน

วุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือ
ภูมิสถาปัตย์

 

๒๐๒

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา

พนักงานธุรการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

-  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน
   และภายนอก
-  งานสารบรรณ
-  งานการเงิน พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง
-  งาน 5ส ของหน่วยงาน

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ด้านบริหาร

๓๐๑

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(โครงการจัดตั้งสถาบันความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและเชื้อรามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

Researcher (ลูกจ้างชั่วคราว)

-  To carry out the research
-  To oversee the running of the
    research laboratory including
    arrangement of students and staff

-   To assist in supervising the
    postgraduate students

-   To be responsible for other activity of
    the Institute

-   It is also expected that the applicant
    will be able to write and develop
    a research proposal

PhD in Microbiology

-   An experience in mycology research
is preferred

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐๒

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
(ลูกจ้างชั่วคราว)
-  ช่วยเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
    ที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
    ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
-  ดูแล ทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุ
    อุปกรณ์หลังจากการใช้งานให้อยู่
    ในสภาพพร้อมใช้
-  ดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียม
    อุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- หากมีประสบการณ์ในการทำงาน
   ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

๓๐๓

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(โครงการจัดตั้งสถาบันความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและเชื้อรา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

เจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)

-  งานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป
-  งานงบประมาณของโครงการ
    จัดตั้งสถาบันความเป็นเลิศทางด้าน
    การวิจัยและเชื้อรา
-  ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
    และภายนอก

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้

๔๐๑

ส่วนอาคารสถานที่

พนักงานขับรถ (ขับรถตู้)

(ลูกจ้างชั่วคราว)

-  ขับรถของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-  ขับรถ รับ-ส่ง พนักงานเวลาเช้าและเย็นในวันทำการ

-  อยู่เวรวันหยุดทำการ และเวรรับรองเหตุฉุกเฉินวันทำการและวันหยุดทำการ

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป

-  มีประสบการณ์ในการขับรถไม่น้อยกว่า ๓ ปี

-  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิดที่ ๒

 

๔๐๒

ส่วนอาคารสถานที่

พนักงานขับรถ (ขับรถบัส)

(ลูกจ้างชั่วคราว)

-  ขับรถบัสของมหาวิทยาลัยตามภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

-  ขับรถของมหาวิทยาลัยตามภารกิจต่างๆ

-  อยู่เวรหยุดทำการ  และเวรรับรองเหตุฉุกเฉินวันทำการและวันหยุดทำการ

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป

-  มีประสบการณ์ในการขับรถไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

-  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิดที่ ๒

 

๔๐๓

ส่วนอาคารสถานที่

พนักงานขับรถ (ขับรถเครน)

(ลูกจ้างชั่วคราว)

-  ขับรถของมหาวิทยาลัยตามภารกิจต่างๆ
    ที่ได้รับมอบหมาย
-  ขับรถ รับ-ส่ง พนักงานเวลาเช้าและเย็น
    ในวันทำการ

-  ปฏิบัติงานอยู่เวรในวันหยุดทำการ
-  ปฏิบัติงานอยู่เวรรองรับเหตุฉุกเฉิน
    วันทำการและวันหยุดทำการ
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป

-  มีประสบการณ์ในการขับรถไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
-  สามารถขับรถเครนและใช้ระบบ
    บังคับเครนได้

-  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิดที่ ๒

 

๔๐๔

ส่วนอาคารสถานที่

ช่างเทคนิค (ควบคุมงาน)

-  สำรวจเพื่อออกแบบ เขียนแบบ
    จัดทำแบบก่อสร้าง คำนวณราคากลาง  
    ตลอดจนกำหนดรูปแบบรายการและ
    ข้อกำหนดในการประกวดราคาก่อสร้าง

-  ควบคุมการติดตั้งวัสดุ ครุภัณฑ์และ
    ตรวจรับ

-  ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับ
    หน่วยงานภายในและภายนอก
    มหาวิทยาลัย

-  ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับ
    หน่วยงานภายนอก เช่น กรมพัฒนาที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ระบบคมนาคมและ

    สาธารณูปโภค

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาโยธา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานโยธา
-  มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า
    ๒ ปี
-  หากมีประสบการณ์ในการทำงาน
    ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

 

 

 

๔๐๕

ส่วนอาคารสถานที่

คนงาน(เจ้าหน้าที่ประจำสระ)

(ลูกจ้างชั่วคราว)

-    เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ประจำสระ ว่ายน้ำ

-    ทำหน้าที่Life Guardประจำสระว่ายน้ำ

-    เก็บข้อมูลการใช้บริการ

-    ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

-    ทดสอบ ตรวจสอบสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป

-       มีความชำนาญในการว่ายน้ำ

-       หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องหรือเคยเป็นนักกีฬาทางน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-       สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้

๕๐๑

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
(ปฏิบัติงานประจำสำนักวิชา
วิทยาศาส
ร์เครื่องสำอาง
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร)

นักวิทยาศาสตร์
-  เตรียมปฏิบัติการสำหรับการเรียน
    การสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
    วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
-  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับ
    การเรียนการสอนและการวิจัย
-  จัดทำบัญชีคงเหลือวัสดุอุปกรณ์และ
    สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
-  ช่วยคุมปฏิบัติการและช่วยงานที่ได้รับ
    มอบหมายจากอาจารย์พิเศษ
-  วางแผนและจัดทำรายงานครุภัณฑ์
    ประจำปีงบประมาณ 
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  เคมี  เภสัชศาสตร์  หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

๖๐๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ (ลูกจ้างชั่วคราว)

คนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)

-  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

-  ดูแลทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์หลังจากการใช้งานให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้

-  ดูแลความเรียบร้อยในห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเช็คอุปกรณ์ เป็นต้น

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ในสายวิทยาศาสตร์

 

๗๐๑

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

เจ้าหน้าที่บริหาร

-  จัดทำแผน โครงการ รายงาน ของหน่วยงาน

-  ออกแบบ จัดทำ ประสานงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน

-  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ

-  ให้คำปรึกษา สนับสนุนและร่วมวางแผนการดำเนินการโครงการของหน่วยงาน

-  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

-  งานจัดการคลังข้อมูล และระบบสารสนเทศของหน่วยงานงาน

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน

-  มีความรู้ด้านภาษาจีนกลางเป็นอย่างดี

    ทั้ง ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่าง

 

๘๐๑

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

พนักงานธุรการ

- งานธุรการ,งานสารบรรณ,หนังสือ
   โต้ตอบ
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
   มหาวิทยาลัย

-  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาการเงิน บัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
    เป็นอย่างดี

๙๐๑

ส่วนทะเบียนและประมวลผล

เจ้าหน้าที่บริหาร

- งานกำหนดรหัสประจำตัว,ขึ้นทะเบียน,
  ระเบียนประวัตินักศึกษา
- งานตรวจสอบคุณวุฒิ

- งานผู้สำเร็จการสำเร็จการศึกษา
- งานขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- งานเหรียญรางวัลเกียรติยศ ผลการเรียน
   ดีเด่น
- งานจัดทำปริญญาบัตรและ
   งานพระราชทานปริญญาบัตร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    สามารถออกแบบหรือจัดการฐานข้อมูล
    Database ได้ เช่น Microsoft Access
    เป็นต้น
-  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
    ได้
-  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะได้
    รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๑๐๐๑

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่างเทคนิค (โสตทัศนูปกรณ์)

-  จัดเตรียม ติดตั้ง และควบคุมการใช้
โสตทัศนูปกรณ์

-  จัดเก็บ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุง
โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคนิคคอมพิวเตอร์

-  เพศชาย

-  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์,

    ระบบภาพ,ระบบเสียง จะได้รับการพิจารณา
    เป็นพิเศษ

 

๑๐๐๒

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่างเทคนิค (โสตทัศนูปกรณ์)
(ลูกจ้างชั่วคราว)

-  จัดเตรียม ติดตั้ง และควบคุมการใช้
โสตทัศนูปกรณ์

-  จัดเก็บ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุง
โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคนิคคอมพิวเตอร์

-  เพศชาย

-  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์,

    ระบบภาพ,ระบบเสียง จะได้รับการพิจารณา
    เป็นพิเศษ

 

๑๑๐๑

ส่วนพัฒนานักศึกษา

พนักงานธุรการ

-    งานสารบรรณ/ธุรการ

-    งานเลขานุการหัวหน้าส่วน

-    งานพัสดุ/ครุภัณฑ์

-    งานประชาสัมพันธ์

-    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

-  หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่
    เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๑๒๐๑

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและ
ฟื้นฟูสภาพ

(ปฏิบัติงานประจำสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสภาพ
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร)

เจ้าหน้าที่บริหาร
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)
- สนับสนุนการเรียนการสอนระดับ
   ปริญญาโทและปริญญาเอกของสำนักวิชา

-    งานบริการห้องสมุดของสำนักวิชา

-    ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

-    ประสานงานอาจารย์และนักศึกษา

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

-  มีความรู้ความสามารถในการใช้
    ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณา
    เป็นพิเศษ
๑๓๐๑

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พนักงานธุรการ

-  งานสารบรรณ/ธุรการ

-  งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไป และ
ค่าทำการนอกเวลาภายในสำนักวิชา

-  ดูแลการประเมินต่อสัญญาจ้าง
ตามรอบปี

-  งานเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

-  งานกิจกรรม 5ส

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

-  หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่
    เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

. การสมัครสอบคัดเลือก

๒.๑  สมัครด้วยตนเอง

       กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ ๓ยื่นใบสมัคร ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง        ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาทำการ ของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา ๐๘.๐๐น. – ๑๖.๐๐น. ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒.๒  สมัครทางไปรษณีย์

       สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง www.mfu.ac.thและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน            
ตามข้อ ๓และส่ง EMSมาที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ ๓๓๓หมู่ ๑ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์                 
๕๗๑๐๐(สมัครงาน)ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖                      
โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

. หลักฐานการสมัคร

            ๓.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก                  
และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖เดือน และถ่ายใน               
คราวเดียวกันจำนวน ๑รูป

          ๓.๒  สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน ๑ฉบับ

          ๓.๓  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)ที่แสดงว่า สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม

                  กระบวนการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

                  โดยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ฉบับ

          ๓.๔  สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ฉบับ และสำเนา                  
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน ๑ฉบับ

          ๓.๕  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ฉบับ

          ๓.๖  หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ ๑ 

    กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

* ในวันสอบข้อเขียน ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน ๑๐๐บาท มาชำระค่าสมัครสอบพร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงในวันดังกล่าวด้วย


. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

ขั้นตอนที่ ๑มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครครบตามประกาศเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๒มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑มาทำการทดสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ และ/หรือสอบสัมภาษณ์

ทดสอบข้อเขียน  

ความรู้ความสามารถทั่วไป 

-          ความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

-          ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

-          ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ทดสอบปฏิบัติ

-          ทดสอบทักษะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๓สอบสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง

.กำหนดการดำเนินการคัดเลือก

วัน/เดือน/ปี
การดำเนินการ
สถานที่รับสมัคร

บัดนี้ถึงวันที่

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

ดำเนินการรับสมัคร

- ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  เชียงราย

ส่วนการเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๓๓๓หมู่ ๑ต.ท่าสุด อ.เมือง

จ.เชียงราย  ๕๗๑๐๐

โทรศัพท์  ๐-๕๓๙๑-๖๐๒๐-๑

โทรสาร              ๐-๕๓๙๑-๖๐๑๙

 

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

ทางไปรษณีย์(EMS)

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

   

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

(กำหนดการต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

*ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

หรือ http://www.mfu.ac.th

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖            

 

 

                      นางพรทิพย์   ภูติโยธิน

                                                                 รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ใบสมัคร [ 187.50 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   5718  ครั้ง
ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่  เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2556 10:29:06
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038