รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 
 

       ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

      ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีชื่อในประกาศรายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคารเรียนรวม Cมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามกำหนดการดังนี้

               ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.      ผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมเพรียงกัน ณ จุดนัดพบ ใต้ถุนอาคารสำนักวิชา E๑ เพื่อเดินทางไปยังอาคารเรียนรวม C๒

                                                    โดยนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะนำทางไป

              ๑๐.๐๐ –๑๑.๓๐ น.      ลงทะเบียน ณ ห้องสอบ 

                                                           -สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเรียนรวม C๒ ห้อง ๔๐๒-๔๐๓                                          

                                                           -สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์  อาคารเรียนรวม C๒ ห้อง ๔๐๗

               ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

                                                         -สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเรียนรวม C๒ ห้อง ๔๐๒-๔๐๓                                           

                                                         -สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์  อาคารเรียนรวม C๒ ห้อง ๔๐๗

               ๑๓.๑๕ น. เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ์

                                                         -สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเรียนรวม C๒ ห้อง ๔๐๒

                                                        -สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์  อาคารเรียนรวม C๒ ห้อง ๔๐๓

 

 

                                               

 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 151.64 KB]
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [ 100.16 KB]
 ข้อมูลที่พักใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [ 82.82 KB]
 ใบแจ้งความประสงค์รถรับส่งในการเดินทางมาสอบ [ 134.89 KB]
 แผนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [ 518.68 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   5003  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2556 08:10:04
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038