นิติศาสตร์ แม่ฟ้าหลวงรับมหาบัณฑิต ป.โท รุ่น 2

 
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกอบด้วย 3 สาขาวิชาย่อยสำคัญ ได้แก่ สาขากฎหมายอาญา สาขากฎหมายธุรกิจ และสาขากฎหมายมหาชน มีการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก ประกอบด้วยรายวิชาที่ต้องศึกษา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต และแผน ข ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาที่ต้องศึกษาทั้งสิ้น 33 หน่วยกิต และรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต สอดคล้องกันกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการบรรจุเข้ารับราชการตุลาการและราชการอัยการที่กำหนดโดยคณะกรรมการตุลาการและคณะกรรมการอัยการ โดยที่หลักสูตรนี้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปีการศึกษา แม้เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

นอกจากนั้น เนื้อหาการเรียนการสอนยังมุ่งให้ผู้ศึกษาสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เพราะสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์ อาทิ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ, .สุจินต์ ชัยมังคลานนท์, ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร, .ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, .ดร. อักขราทร จุฬารัตน, .พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล, .พงษ์เทพ เทพกาญจนา เป็นต้น ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรเพียง 122,300.- บาท

ผู้ใดที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ขณะนี้สำนักวิชานิติศาสตร์กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด และติดต่อสมัครเรียนได้ที่ส่วนรับนักศึกษา โทรศัพท์ 0-5391-6103-5 โทรสาร 0-5391-6105 หรือทาง http://www.mfu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   923  ครั้ง
ที่มา : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2549 13:52:43
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038