(ปิดรับสมัคร) การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

 
 

 

!!! แจ้งการตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารการสมัคร !!! 
ผู้นำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโดยไปรษณีย์ EMS 

สามารถตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ 
หลังจา่กนำส่งเอกสารแล้ว 5 วันทำการ

ผู้นำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
สามารถตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ 
หลังจา่กนำส่งเอกสารแล้ว 10 วันทำการ

 

                      ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1   เป็นผู้มีสัญชาติไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

1.2   เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

1.3   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เฉพาะผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

1.4   เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00

- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

1.5   เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

1.6   เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)             

1.7     ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐในปีการศึกษา 2557

1.8   มีคุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา

2.2 ใช้ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในวันที่ 4-5 มกราคม 2557

2.3 ใช้ผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2557 ซึ่ง กสพท. จัดสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนหรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน

2.5 เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนตามกลุ่มสาระ ดังนี้

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

        กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                       รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

        กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                        รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2.6 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้วโดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย

2.7 ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค  อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

2.7.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders)โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders)โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder)โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disordersรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.7.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.7.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.7.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                                      2.7.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

(2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

2.7.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด

 (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)

2.7.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้

2.7.8 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญถือเป็นข้อยุติ

2.8   หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

2.9   ในกรณีผู้สอบผ่านได้ลงนามทำสัญญาการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำสัญญาแล้ว ไปยังสำนักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิกดำเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิสอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามที่ได้ให้สัตยาบันกันไว้แล้ว

3. จำนวนที่รับ

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 32 คน ดังนี้

3.1 นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน         ได้แก่

                             (1)     จังหวัดเชียงราย                  จำนวน 2 คน

                             (2)     จังหวัดเชียงใหม่                 จำนวน 1 คน

                             (3)     จังหวัดแม่ฮ่องสอน              จำนวน 1 คน

                             (4)     จังหวัดลำพูน                      จำนวน 1 คน

(5)     จังหวัดลำปาง                     จำนวน 1 คน

(6)     จังหวัดพะเยา                      จำนวน 1 คน

(7)     จังหวัดแพร่                        จำนวน 1 คน

(8)     จังหวัดน่าน                        จำนวน 1 คน

(9)     จังหวัดอุตรดิตถ์                  จำนวน 1 คน

(10)    จังหวัดพิษณุโลก                จำนวน 1 คน

(11)    จังหวัดสุโขทัย                    จำนวน 1 คน

(12)    จังหวัดตาก                        จำนวน 1 คน

(13)    จังหวัดนครสวรรค์                จำนวน 1 คน

(14)    จังหวัดกำแพงเพชร              จำนวน 1 คน

(15)    จังหวัดเพชรบูรณ์                 จำนวน 1 คน

(16)    จังหวัดพิจิตร                      จำนวน 1 คน

(17)    จังหวัดอุทัยธานี                  จำนวน 1 คน

3.2 นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 14 คน

4. การจัดการเรียนการสอน

ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยจะจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ชั้นปีที่ 1-3     ศึกษารายวิชาระดับเตรียมแพทย์และปรีคลินิก(Pre-medicineและPre-clinic)ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

ชั้นปีที่ 4-6    ศึกษารายวิชาระดับคลินิก (Clinic)ณ สถาบันร่วมผลิตแพทย์

โรงพยาบาลหลัก (Teaching Hospital)

(1) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร

(2) โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสมทบ (Affiliated Hospital)

(1) โรงพยาบาลสุโขทัย  จ.สุโขทัย

(2) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย

          โรงพยาบาลชุมชน (Community Hospital)

(1) โรงพยาบาลแม่จัน  จ.เชียงราย

(2) โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย

(3) โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย

(4) โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย

(5) โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย

(6) โรงพยาบาลเชียงแสน  จ.เชียงราย

(7) โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

5. กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

การรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์www.admission.mfu.ac.th

วันจันทร์ที่ 2  ธันวาคม 2556

ถึง   

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557

การชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ ธนาคารกรุงไทย/ไปรษณีย์ไทย (Pay@Post)

ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร           ทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง                    ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                      333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100               (ใบสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์ 2557)

สอบวิชาสามัญ 7 วิชา

4-5 มกราคม 2557

สอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

1 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557              

สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทำสัญญาการเป็นนักศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557

6. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

6.1 กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 -วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557

(ระบบจะปิดการรับสมัครอัตโนมัติในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น.)

6.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร

        ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา จำนวน 300 บาท

6.3 หลักฐานประกอบการสมัคร

ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารรายการละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ และเรียงลำดับเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้              

(1) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ลงลายมือชื่อและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ)

(2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณและบันทึกผลการเรียนใน

ช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียน ลงนาม และประทับตราสถานศึกษาด้วย (เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)

กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับสำเร็จหลักสูตรการศึกษา

(3) สำเนาใบสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปี 2557 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในวันที่ 4-5 มกราคม 2557

(4) สำเนาใบสมัครสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปี 2557 ซึ่งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จัดสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)

(7) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

6.4 ขั้นตอนการสมัคร

6.4.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.thเท่านั้น

6.4.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบฟอร์มการสมัคร และตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

6.4.3 พิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และเอกสารปิดหน้าซอง

6.4.4 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2556 -17 มกราคม 2557 โดยนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ไปชำระเงินที่

                   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา        หรือ

                   - ธนาคารกรุงไทย                หรือ

                   - ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post)

                   เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงิน พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)

6.4.5 ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนทางไปรษณีย์ แบบด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 –วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557(ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งไปที่

เรียน    หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด

อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

(ใบสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์ 2557)

*ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์เอกสารปิดหน้าซอง เพื่อการส่งหลักฐานการสมัครได้ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครและลงนามแล้ว นำไปติดที่หน้าซองจดหมายขนาด A4

6.4.6 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6.5 สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนรับนักศึกษา ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 053-916103-5 E-mail: admission@mfu.ac.th

 

7. องค์ประกอบในการคัดเลือก

ขั้นตอน

องค์ประกอบ

ค่าน้ำหนัก

เงื่อนไข

ขั้นตอนที่

1

- ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

- ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. ได้แก่                        (รวม 100%คิดเป็นสัดส่วน 70%) วิทยาศาสตร์ 40% (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ 20%ภาษาไทย 10%  สังคมศึกษา 10% *ภาษาอังกฤษ 20%

30%

 

70%

 

รวม 100%

*ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

 

 

ขั้นตอนที่ 2

ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์อย่างละเอียด

ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ผู้สมัครชำระค่าตรวจร่างกายด้วยตนเอง ตามอัตราที่โรงพยาบาลกำหนด

ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์

100%

 

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง www.admission.mfu.ac.th

9. สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 ทาง www.admission.mfu.ac.th ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารปรีคลินิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

11.2 การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จะต้องนำบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม และบุคคลค้ำประกันมาทำสัญญาการเป็นศึกษาแพทย์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรก

12. เงื่อนไขผู้ผ่านการคัดเลือก

12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ลงทะเบียนเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

12.2 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

12.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถือเป็นที่สิ้นสุด

12.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มีความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในภายหลัง มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม  การลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

12.5 ในกรณีผู้สอบผ่านได้ลงนามทำสัญญาการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำสัญญาแล้วไปยังสำนักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิกดำเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิสอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามที่ได้ให้สัตยาบันกันไว้แล้ว

13. เงื่อนไขพันธะสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์

13.1 ก่อนการเข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

13.2 เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่แพทยสภาจัดสอบ จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้

13.3 เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องทำงานตามสัญญาและเงื่อนไขของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข สัญญาผูกพันอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจักได้แจ้งให้ทราบต่อไป

14. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตลอดหลักสูตร 600,000 บาท  โดยชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (12 ภาคการศึกษา)

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

          - ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

          - ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

          - ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท 

          - ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campusประมาณ 2,200 บาท

          - ค่า Package Freshiesประมาณ 1,000 บาท

          - ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

15. วันเปิดภาคการศึกษา

               วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557

16. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

16.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด Intensive English)

16.2 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา วันที่ 21 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2557

                         16.3 บันทึกข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campusวันที่ 14 -25 กรกฎาคม 2557

16.4 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557

                        16.5 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557

                        16.6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ How to live and learn on campus2014 วันที่ 11–21 สิงหาคม 2557

                             

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  

 

!!! แจ้งการตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารการสมัคร !!! 
ผู้นำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโดยไปรษณีย์ EMS
สามารถตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้
หลังจา่กนำส่งเอกสารแล้ว 5 วันทำการ

ผู้นำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
สามารถตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ 
หลังจา่กนำส่งเอกสารแล้ว 10 วันทำการ

 

 

สั่งพิมพ์ใบสมัคร/เอกสารการชำระเงินค่าสมัคร
/เอกสารปิดหน้าซองจดหมาย/ตรวจสอบสถานะการสมัคร
การรับนัก
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(17 จังหวัดภาคเหนือ)
คลิกที่นี่

 

 

 

สั่งพิมพ์ใบสมัคร/เอกสารการชำระเงินค่าสมัคร
/เอกสารปิดหน้าซองจดหมาย/ตรวจสอบสถานะการสมัคร
การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(ทั่วประเทศ ยกเว้น 17 จังหวัดภาคเหนือ)
คลิกที่นี่

 

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 


 

 
 สำเนาประกาศรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2557 [ 1,012.41 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   142138  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 2 ต.ค. 2556 14:42:51
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038