ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมจับคู่บัดดี้ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเป็นที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน

 

 

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ ชมรมนักศึกษาต่างชาติ จัดกิจกรรม International Student Buddy Programme” ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2557  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกภาคการศึกษา เพื่อจับคู่บัดดี้ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 นี้มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีจำนวน 25 คน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาสาสมัครชาวไทยที่ผ่านการพิจารณาได้เข้ามาเป็นบัดดี้ของนักศึกษาต่างชาติแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา และให้ข้อมูลที่ถูกต้องในด้านต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษาคู่บัดดี้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ และเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่เปิดกว้าง ที่มีความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรม โดยจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม AV ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อจับคู่บัดดี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีกิจกรรมสันทนาการ การเล่นเกม เพื่อละลายพฤติกรรม ให้เกิดความผ่อนคลายและสนิทสนมกันมากขึ้น 

 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   1067  ครั้ง
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2558 14:20:14
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038