รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

 
 

         ด้วย สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจีนศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          1.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

          1.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          1.4 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

          1.5 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)กลุ่มสาระวิชาต่างๆ ดังนี้

                   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)                                           ไม่น้อยกว่า 2.50

                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ            ไม่น้อยกว่า 2.50

                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา                    ไม่น้อยกว่า 2.50

          1.6 เป็นผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ระดับ 3 ขึ้นไป (ระดับสูงสุดคือระดับ 6)กรณีไม่มีผลการสอบ หรือผลการสอบ HSKต่ำกว่าระดับ 3  จะต้องสอบข้อเขียนวิชาภาษาจีน     

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

          2.1 หลักฐานการสมัคร

                 1) รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์

                 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                 3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)

                 4) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร

                 5) สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 ขึ้นไป (ถ้ามี)

                 6) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์

          2.2 ขั้นตอนการสมัคร

                   สมัครออนไลน์โดย คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

                   2.2.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

                   2.2.2 พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบสมัคร และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

                   2.2.3 นำใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้

                             - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา           หรือ

                             - ธนาคารกรุงไทย                  หรือ

                             - ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post)

                   2.2.4 เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)            

                   2.2.5 ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไป อย่างละ 1 ฉบับ

                             1) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ

                             2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                             3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                             4) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                             5) สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ระดับ 3 ขึ้นไป

                             6) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์

                    2.2.6 จัดส่งเอกสารตามข้อ 2.2.5 ไปตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

                                เรียน     คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา

                                            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                            333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

                                            อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

(ใบสมัครระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาจีนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558)

 

 

 

 

 

 

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

        วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ทางwww.admission.mfu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาจีนวิทยา โทรศัพท์ 053-917786 (อาจารย์วันกวี สิงห์ธนะ)

4. การสอบคัดเลือก

          วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย ตามกำหนดการดังนี้

                   เวลา  08.00 -08.30 น.                   ลงทะเบียน

                                                                      (ให้เตรียมดินสอดำ 2B และปากกามาด้วย)

                   เวลา  08.30 - 10.00 น.                  สอบข้อเขียนวิชาภาษาจีน

                   เวลา  10.30 – 12.00 น.                 สอบข้อเขียนวิชาสังคมศึกษา

                   เวลา  13.00 – 16.00 น.                 สอบสัมภาษณ์

          หมายเหตุ: 1. ผู้สมัครที่มีผลการสอบHSKระดับ 3 ขึ้นไป ไม่ต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาภาษาจีน

                          2. สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

5. องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

          5.1 ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาจีน              ค่าน้ำหนัก 40%

          5.2 ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาสังคมศึกษา          ค่าน้ำหนัก 20%

          5.3 ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์                             ค่าน้ำหนัก 40%

                                                                  คะแนนรวม        100%

          หมายเหตุ : ผู้สมัครที่มีผลการสอบ HSKระดับ 3 ขึ้นไป จะได้คะแนนเต็มในการสอบข้อเขียนวิชาภาษาจีน โดยคิดเป็นค่าน้ำหนัก 40%

6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ทาง www.admission.mfu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาจีนวิทยา โทรศัพท์ 053-917786 (อาจารย์วันกวี สิงห์ธนะ)

7. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) โดย

          7.1 สั่งพิมพ์ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาทาง www.admission.mfu.ac.th และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้

                             - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา           หรือ

                             - ธนาคารกรุงไทย                  หรือ

                             - ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post)

          7.2 เมื่อชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)

          7.3 ส่งใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

                                เรียน     คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา

                                            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                            333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

                                            อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

(ใบยืนยันสิทธิ์ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาจีนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558)

 

 

 

 

 

 

8. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

              วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ทาง www.admission.mfu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาจีนวิทยา โทรศัพท์ 053-917786 (อาจารย์วันกวี สิงห์ธนะ)

9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

          อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 33,000 บาท

          หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

                             1. ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)หรือรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English) และค่าหอพักระหว่างเรียน จำนวน 5,000 บาท

                             2. ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนรายวิชาภาษาจีนเร่งรัด (Intensive Chinese)หรือรายวิชาภาษาจีนเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive Chinese) และค่าหอพักระหว่างเรียนจำนวน 5,000 บาท

                             3. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

                             4. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

                             5. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท 

                             6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2,200 บาท

                             7. ค่า Package Fresher ประมาณ 1,000 บาท

                             8. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

10.กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          10.1 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาจีน

                    สำนักวิชาจีนวิทยาจะดำเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร รายละเอียดดังนี้

                   (1) นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาจีนน้อยกว่า 40 คะแนน ต้องเรียนวิชาภาษาจีนเร่งรัด (Intensive Chinese)

                   (2)นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาจีน 40 - 59 คะแนน ต้องเรียนวิชาภาษาจีนเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive Chinese)

                   (3)นักศึกษาที่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK อย่างน้อยระดับ 3หรือมีคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาจีนอย่างน้อย 60 คะแนน สามารถเลือกเรียนรายวิชาภาษาจีนเร่งรัดขั้นสูงได้

                   (4) ค่าธรรมเนียมการเรียน จำนวน 3,600 บาท

          10.2 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

                    เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   (1) นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0 – 39 คะแนน หรือ ไม่มีผลสอบต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

                   (2) นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English)

                   (3) ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English) หรือรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English) และค่าหอพักระหว่างเรียน จำนวน 5,000 บาท

          10.3 บันทึกระเบียนประวัติและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558

          10.4 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 19-21 มิถุนายน 2558

          10.5 เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด วันที่ 30 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2558

          10.6 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558

          10.7 เข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campus วันที่ 22-26 มิถุนายน 2558

          10.8 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 สิงหาคม 2558

                   *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***

11. เงื่อนไขอื่น ๆ

          11.1 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ และไม่ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไปตัดสิทธิ์ในระบบคัดเลือกกลาง(Admission)  

          11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

          11.3 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          11.4 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกและเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

          11.5 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

          11.6 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

                     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   10781  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2558 09:49:55
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038