ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางการเสนอโครงร่างวิจัยในหัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงพื้นที่”

 
 

ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางการเสนอโครงร่างวิจัยในหัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงพื้นที่”

 

 

                            ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ขอเชิญคณาจารย์ผู้มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังแนวทางการนำเสนอโครงร่างวิจัย (proposal) เพื่อขอรับทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายสังคมและชุมชน (สกว.ฝ่าย๔) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารสำนักวิชา ๑ ชั้น ๔ ห้อง ๔๑๔ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๕๓ ๙๑๖๖๘๔ 

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   551  ครั้ง
ที่มา : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2558 10:32:35
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038