ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  ผลการสรรหาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

***************************

                    ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ร้านค้า บริเวณพื้นที่กลุ่มหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามประกาศลงวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้น

                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติ ของผู้รับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

สถานที่ประกอบการ

ประเภทกิจการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

1

อาคารสันทนาการ 2

กลุ่มหอพักลำดวน   

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

นายพิริยะ สุขวัฒน์ และ  นางจินตนา แว่นนันท์

2

อาคารตรงข้ามหอพักจีน 1

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

นางสุมารีย์ คิดการงานและน.ส.จุณฑาทิพย์ แก้วยอด

                   จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกติดต่อและสอบถามรายละเอียด กับสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ โทรศัพท์ 0-5391-6029 เพื่อยืนยันเป็นผู้ประกอบการ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

 
 ประกาศผล [ 347.89 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   521  ครั้ง
ที่มา : สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  เมื่อวันที่ : 1 มิ.ย. 2559 11:26:36
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038