ประกาศรับสมัครพนักงานสายบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง   ประกาศรับสมัครพนักงานสายบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้

                    ๑. ตำแหน่งบริหารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                              ๑.๑ ตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ลำดับ

ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วันปิดรับสมัคร

๑.

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

        ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

 

        ๒) มีประสบการณ์บริหารงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ปี

 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

๒.

คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

        ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

 

        ๒) มีประสบการณ์บริหารงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ปี

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

๓.

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

        ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

 

        ๒) มีประสบการณ์บริหารงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ปี

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

๔.

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

        ๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

 

        ๒) มีประสบการณ์บริหารงานในหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

๕.

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

        ๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

 

        ๒) มีประสบการณ์บริหารงานในหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

                              ๑.๒ คุณสมบัติทั่วไป

                                                ๑) เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

                                                ๒) เป็นผู้ที่เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย

                                                ๓) เป็นผู้ที่มีความเป็นนักวิชาการ และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ความสามารถ

                                                    และความสำเร็จด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี

                                                ๔) เป็นผู้ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับมหาวิทยาลัย

 

 

                    ๒. ตำแหน่งบริหารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                              ๒.๑ ตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ลำดับ

ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วันปิดรับสมัคร

๑.

คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา

 

        ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางด้านจีนวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

 

        ๒) มีประสบการณ์บริหารงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านจีนวิทยา หรือทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

๒.

คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์

 

        ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

 

        ๒) มีประสบการณ์บริหารงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนิติศาสตร์ หรือทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

๓.

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 

        ๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

 

        ๒) มีประสบการณ์บริหารงานในหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามาก่อน หรือทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

                              ๒.๒ คุณสมบัติทั่วไป

                                        ๑) สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยไม่มีเงื่อนไข

                                        ๒) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี

                                        ๓) เป็นผู้ที่เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย

                                        ๔) เป็นผู้ที่มีความเป็นนักวิชาการ และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ความสามารถ

                                             และความสำเร็จด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี

                                        ๕) เป็นผู้มีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับนับถือ

                                        ๖) เป็นผู้ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับมหาวิทยาลัย

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระบบราชการพร้อมสวัสดิการด้านต่างๆ

โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิประสบการณ์และผลงานในอดีต

.การสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดการสมัคร ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่  อาคารสำนักงานบริหารกลาง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   เลขที่ ๓๓๓  หมู่ที่ ๑  ตำบลท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ 

   โทรศัพท์๐-๕๓๙๑-๖๐๒๐   โทรสาร๐-๕๓๙๑-๖๐๑๙  

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร

   เลขที่๑๒๗อาคารปัญจภูมิ๒ชั้น๗ถนนสาธรใต้  เขตสาธร กรุงเทพมหานคร     

   โทรศัพท์๐-๒๖๗๙-๐๐๓๘-๙  โทรสาร๐-๒๖๗๙-๐๐๓๘

สมัครทางไปรษณีย์

- กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.mfu.ac.th) พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร 

   ส่งไปรษณีย์ถึง ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง

   จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐

.หลักฐานที่ต้องแนบมากับใบสมัคร

          ๑) ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด๑นิ้ว

               ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน๖เดือน  และถ่ายในคราวเดียวกัน  จำนวน ๒รูป

          ๒) สำเนาปริญญาบัตร  หรือประกาศนียบัตร  จำนวน1ฉบับ

          ๓) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านจำนวน๑ฉบับ  และสำเนาบัตรประชาชนหรือ   บัตรประจำตัวข้าราชการ  จำนวน ๑ฉบับ

          ๔) หนังสือรับรองแสดงการผ่านงาน  หรือหลักฐานที่แสดงผลความสำเร็จในการทำงาน

          ๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่นทะเบียนสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล  จำนวน๑ฉบับ

          ๖) เอกสารอื่นเช่นผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัยฯลฯ

          ๗) แผนงานที่ประสงค์จะทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของงานในตำแหน่งที่สมัคร

.ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

          ขั้นตอนที่ ๑  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์  และข้อมูลจากใบสมัคร

                          และเอกสารประกอบหากเห็นว่าตรงกับเงื่อนไขและความต้องการ

                          ของมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการในขั้นตอนที่๒  ต่อไป

          ขั้นตอนที่๒  มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินทัศนคติ 

                          ความสามารถในการเป็นผู้นำและความเหมาะสมกับตำแหน่ง

          ขั้นตอนที่๓  เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง

 

                   ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                      อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

                                                                               รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน

                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

 
 ดาวน์โหลดใบสมัคร [ 88.50 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   14697  ครั้ง
ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่  เมื่อวันที่ : 13 ต.ค. 2559 11:46:19
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038