ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน

ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

----------------------------          

                   ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน จำนวน 535 ล็อก บริเวณลานจอดรถด้านหลังอัฒจันทร์สนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัย      แม่ฟ้าหลวง กำหนดระยะเวลาอนุญาต 1 ปี

                   ผู้ประกอบการมีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                   การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด              

                   กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.      ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333หมู่ 1ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  

2.      กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่        1 กุมภาพันธ์ 2560 และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

 
 ประกาศรับสมัครและเอกสารแนบท้าย [ 1,944.15 KB]
 ใบสมัคร [ 107.09 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   514  ครั้ง
ที่มา : สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  เมื่อวันที่ : 15 พ.ย. 2559 12:00:29
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038