ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเช่าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์บนตัวรถไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการเช่าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์  

บนตัวรถไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์ที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บนตัวรถไฟฟ้า จำนวน 15 คัน  

               ผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการเชิญชวนเป็นผู้ประกอบการสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์บนตัวรถไฟฟ้า  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

               กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.      ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333หมู่ 1ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  

2.      กรณีมีผู้ประกอบการหลายราย กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

3.      ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่        1 กุมภาพันธ์ 2560 และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บนตัวรถไฟฟ้า ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333หมู่ 1ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6029 

 
 เอกสารแนบท้าย [ 248.55 KB]
 ใบสมัคร [ 109.78 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   215  ครั้ง
ที่มา : สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  เมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2559 14:47:20
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038