รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560: สถานที่เรียน เชียงราย

 
 

   ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับ

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

แบบ 1.1,1.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์

แบบ 1.1,1.2

แบบ 2.1,2.2

จันทร์ - ศุกร์

6

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

แบบ 1.1,1.2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แบบ 1.1,1.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

แบบ 1.1

แบบ 2.1,2.2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แบบ 1.1,2.1

จันทร์ - ศุกร์

15

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

แบบ 1.1

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

แบบ 1.1,2.1

เสาร์ - อาทิตย์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

6

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

7

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

7

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แผน ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม ภาษาจีน - ไทย

แผน ข

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

แผน ก2

เสาร์ - อาทิตย์

15

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

แผน ข

เสาร์ - อาทิตย์

30

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศ

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

2

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศ

แผน ก2

เสาร์ - อาทิตย์

15

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศ   

แผน ข เสาร์ - อาทิตย์ 20 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

                                    หลักสูตรระดับปริญญาเอก

(1)  ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา            

(2)  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

(3) ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

ประเภทการสอบ

คะแนนสอบ

TOEFL (Paper based)

450

TOEFL (Computer based)

133

TOEFL (Internet based)

45

IELTS (Academic module)

5.5

TU-GET

450

CU-TEP

45

CMU-eTEGS

60

MFU-TEP

55

ทั้งนี้ ผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ และกรณีหลักสูตรใดกำหนดเกณฑ์คะแนนที่สูงกว่า ให้ใช้เกณฑ์ที่หลักสูตรนั้นกำหนด

(4) ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้

หลักสูตรระดับปริญญาโท

(1)  ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

(2) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

(3) ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้   

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

3.รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร                                                                       

   3.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

3.1.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว

3.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ

3.1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)

3.1.4สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)ระดับปริญญาตรี/โท โดยระบุคะแนนหรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้

3.1.5 สำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

3.1.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน

3.1.7 เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

3.รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร                                                                 

          3.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

3.1.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว

3.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ

         3.2 กำหนดการสมัคร

                    รับสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางออนไลน์

                    ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2560  

ยกเว้น สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 5 พฤษภาคม 2560

        3.3 ขั้นตอนการสมัคร (กรณีดาวน์โหลดใบสมัคร) คลิกที่นี่ 

3.3.1  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและสืบค้นข้อมูลการรับสมัครที่เว็บไซต์ www.mfu.ac.th

3.3.2 กรอกข้อมูลในใบสมัคร

3.3.3 ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 672-0-10817-1

3.3.4 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยัง ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

        3.4 ขั้นตอนการสมัคร (กรณีสมัครผ่านทางออนไลน์) เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

3.4.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์

3.4.2 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจึงบันทึกการสมัคร

        (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

3.4.3 พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท นำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     หรือ

-     ธนาคารกรุงไทย           หรือ

-     ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

3.4.4 เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)  

3.4.5 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยัง ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            3.5 การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร

                    ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครไปยัง ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

เรียน      ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

(ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2560)


4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

          มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th มีกำหนดการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

5. กำหนดการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

          รายละเอียดการสอบคัดเลือกฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th

7. การชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

          วันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th

8. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560  

9. วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

          วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560: จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์

          วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม2560: จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - วันศุกร์

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาวิชา ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

11. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

          นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

12. เงื่อนไขอื่นๆ

12.1  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

12.2  เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วหากตรวจพบภายหลังว่า ขาดคุณสมบัติจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   10876  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2560 15:41:26
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038