รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

 
 

              ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมีรายละเอียด ดังนี้

1. แผนการศึกษา

          แผน ข 

2. จำนวนรับ

          จำนวนรับ 50 คน

3. การจัดการเรียนการสอน

          วันเสาร์

4.สถานที่เรียน

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ

5. คุณสมบัติของผู้สมัคร

5.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาสุดท้ายของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ทางด้านวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50หรือเทียบเท่าหากมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกของหลักสูตรปริญญาโทที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
จะเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชา

5.2 กรณีสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชา หรือให้อยู่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

6.รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร                                                                 

6.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

6.1.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว

6.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ

6.1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)

6.1.4สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)ระดับปริญญาตรี โดยระบุคะแนนหรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้

6.1.5 สำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

6.1.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน

6.2 กำหนดการสมัคร

                    รับสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางออนไลน์

                    ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2560 

6.3  ขั้นตอนการสมัคร (กรณีดาวน์โหลดใบสมัคร) คลิกที่นี่ 

6.3.1  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและสืบค้นข้อมูลการรับสมัครที่เว็บไซต์ www.mfu.ac.th

6.3.2 กรอกข้อมูลในใบสมัคร

6.3.3 ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 672-0-10817-1

6.3.4 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดตามข้อ 6.5

6.4  ขั้นตอนการสมัคร (กรณีสมัครผ่านทางออนไลน์) เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

6.4.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์

6.4.2 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจึงบันทึกการสมัคร

        (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

6.4.3 พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท นำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     หรือ

-     ธนาคารกรุงไทย           หรือ

-     ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

6.4.4 เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)  

6.4.5 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดตามข้อ 6.5

6.5  การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร

                 ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8
ถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

(ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2560)

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

            วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560  ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th

8. การสอบคัดเลือก

          วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

                    เวลา 08.30 - 08.45 น.                 ลงทะเบียนเข้าสอบ

                    เวลา 09.00 - 12.00 น.                 สอบวิชาความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

          วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

                    เวลา 08.30 - 08.45 น.                 ลงทะเบียนเข้าสอบ

                    เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป              สอบสัมภาษณ์

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th

10. การชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

          วันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประเภทค่าธรรมเนียม

รายการ

จำนวนเงิน  (บาท)

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

4 ภาคการศึกษาๆ ละ 55,000 บาท

220,000

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา         

2,000

ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น

ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ครั้งแรก)

200

รวมทั้งสิ้น

222,200


         

 

 

 

 

 

 

 

12.การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

         เดือน สิงหาคม 2560

13. วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

          วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560  

14. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

          นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

15. เงื่อนไขอื่นๆ

          15.1  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

          15.2  เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วหากตรวจพบภายหลังว่า ขาดคุณสมบัติจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   8503  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2560 16:15:16
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038