สนว.ทันตแพทยศาสตร์ เตรียมจัดสัมมนาวิชาการฉลองครบรอบจัดตั้ง 5 ปี วันที่ 22-23 มี.ค. 60

 

 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จะจัดงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 5 ปี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารปรีคลินิก (M3) มฟล.

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. เปิดเผยว่า สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2555 ภายใต้ปณิธานที่จะเป็นองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ วิจัยและให้การบริบาลผู้ป่วยที่ได้ระดับมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถคิด แก้ปัญหาเป็น มีความใฝ่รู้ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

“ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 5 ปี สำนักวิชาจึงจะจัดการสัมมนาวิชาการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการและความเป็นครู มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษใน 2 หัวเรื่องคือ “การขับเคลื่อนหน่วยงานเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยสถาปัตยกรรมองค์กร” โดย เภสัชกรปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน  ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และ “การดูแลผู้ป่วยสูงอายุและผู้ใหญ่ที่มีความต้องการพิเศษ” โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.มัทนา เกษตระทัต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-6572 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ” คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. กล่าว

 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   255  ครั้ง
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2560 14:12:16
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038