รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ: สถานที่เรียน กรุงเทพฯ

 
 

         ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (สถานที่เรียน กรุงเทพมหานคร)มีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

แบบ 1.1

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

แบบ 1.1

จันทร์ - ศุกร์

2

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

แบบ 1.1

จันทร์ - ศุกร์

2

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

 (1) ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรและต้องมีคุณสมบัติอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา            

(2)  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา-มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

(3) ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

ประเภทการสอบ

คะแนนสอบ

TOEFL (Paper based)

450

TOEFL (Computer based)

133

TOEFL (Internet based)

45

IELTS (Academic module)

5.5

TU-GET

450

CU-TEP

45

CMU-eTEGS

60

MFU-TEP

55

ทั้งนี้ ผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ และกรณีหลักสูตรใดกำหนดเกณฑ์คะแนนที่สูงกว่า ให้ใช้เกณฑ์ที่หลักสูตรนั้นกำหนด

(4) ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

3.รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร                                                                 

          3.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

3.1.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว

3.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ

3.1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)

3.1.4สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยระบุคะแนนหรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้

3.1.5 สำเนาปริญญาบัตร

3.1.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน

3.1.7 เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

          3.2 กำหนดการสมัคร               

                    ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560

          3.3 ขั้นตอนการสมัคร (กรณีดาวน์โหลดใบสมัคร)  คลิกที่นี่ 

3.3.1 ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร

3.3.2 กรอกข้อมูลในใบสมัคร

3.3.3 ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 672-0-10817-1

3.3.4 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดตามข้อ 3.5

            3.4 ขั้นตอนการสมัคร (กรณีสมัครผ่านทางออนไลน์) คลิกที่นี่ 

3.4.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์

3.4.2 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

3.4.3 พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท นำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     หรือ

-     ธนาคารกรุงไทย           หรือ

-     ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

3.4.4 เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)  

3.4.5 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดตามข้อ 3.5

            3.5 การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร

                    ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
อาคารพีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 25ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

        (ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2560)                                                                       


4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

          มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th มีกำหนดการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

5. กำหนดการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

          รายละเอียดการสอบคัดเลือกฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th

7. การชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

          วันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th

8. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560  

9. วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

          วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560  

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาวิชา ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

11. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

          นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

12. เงื่อนไขอื่นๆ

       12.1  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

       12.2  เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วหากตรวจพบภายหลังว่า ขาดคุณสมบัติจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ

 
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ [ 3,947.52 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   1824  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2560 15:06:23
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038