รับสมัครผู้ประกอบการร้านซัก อบ รีด บริเวณอาคารหอพักนักศึกษา F2,F5,อาคารสันทนาการ 1 และอาคารสันทนาการ 2 กลุ่มหอพักลำดวน จำนวน 4 ร้าน

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านซัก อบ รีด

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

 

----------------------------

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านซักอบรีด บริเวณอาคารหอพักนักศึกษา F2,F5,อาคารสันทนาการ 1 และอาคารสันทนาการ 2 กลุ่มหอพักลำดวน จำนวน 4 ร้าน   

                   ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                   การพิจารณาตัดสิน จะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

                   กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.      ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  21 เมษายน 2560 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

2.      กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลาสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3.      ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 28 เมษายน 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 1 มิถุนายน 2560

ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการ ให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่น      ใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

 
 ประกาศรับสมัคร [ 223.68 KB]
 เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร [ 249.64 KB]
 ใบสมัคร [ 200.60 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   319  ครั้ง
ที่มา : สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2560 10:43:52
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038