รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 
 

                  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มีรายละเอียด ดังนี้

1. แผนการศึกษา

          แผน ก1 และแผน ก2

2. จำนวนรับ

          แผน ก1 จำนวนรับ  10 คน

          แผน ก2 จำนวนรับ  10 คน 

3. วิชาเอก (เฉพาะแผน ก2)

          3.1 ระบาดวิทยา

          3.2 การจัดการสุขภาพ

4. การจัดการเรียนการสอน

          แผน ก1: วันจันทร์ - วันศุกร์

          แผน ก2:  วันเสาร์ - วันอาทิตย์

5. คุณสมบัติของผู้สมัคร

5.1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต และ/หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

5.2 กรณีผู้สมัครมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี และต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร

5.3 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 5.1-5.2 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณี

5.4 สำหรับผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานก่อนโดยไม่นับหน่วยกิต

6.รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร                                                                 

6.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

6.1.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

6.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ

6.1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)

6.1.4สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี โดยระบุคะแนนหรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้

6.1.5 สำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

6.1.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน

6.2 กำหนดการสมัคร

                             รับสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางออนไลน์  ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 5 กรกฎาคม 2560 

6.3  ขั้นตอนการสมัคร (กรณีดาวน์โหลดใบสมัคร) คลิกที่นี่ 

6.3.1  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร

6.3.2 กรอกข้อมูลในใบสมัคร

6.3.3 ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 672-0-10817-1

6.3.4 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดตามข้อ 6.5

6.4  ขั้นตอนการสมัคร (กรณีสมัครผ่านทางออนไลน์) คลิกที่นี่ 

6.4.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์

6.4.2 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจึงบันทึกการสมัคร

        (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

6.4.3 พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
นำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     หรือ

-     ธนาคารกรุงไทย           หรือ

-     ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

6.4.4 เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง) 

6.4.5 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดตามข้อ 6.5

6.5  การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

เรียน            ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล

                    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด

                    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

    (ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2560)

 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

            วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560  ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.thหรือ www.admission.mfu.ac.th

8. การสอบคัดเลือก

          วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560

                    เวลา 08.30 - 08.45 น.         ลงทะเบียนเข้าสอบ

                    เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประเภทค่าธรรมเนียม

รายการ

จำนวนเงิน  (บาท)

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

4 ภาคการศึกษาๆ ละ 40,000 บาท

160,000

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว

ค่าประกันของเสียหายทั่วไป (คืนให้เมื่อจบการศึกษา)
ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

5,000
2,000

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บรายปี

ค่าบำรุงและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ ปีละ 300 บาท

600

ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น

ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ครั้งแรก)

200

รวมทั้งสิ้น

167,800

11. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

12. วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

          วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560:จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์

          วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560: จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - วันศุกร์

13. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

          นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

14. เงื่อนไขอื่นๆ

14.1  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

14.2  เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วหากตรวจพบภายหลังว่า ขาดคุณสมบัติจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   1501  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2560 09:44:35
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038