รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 
 

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศฯ รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ระบบยืนยันการเข้าศึกษา โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เข้าสู่ระบบยืนยันสิทธิ์  คลิกที่นี่ 

2. พิมพ์ใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และใบแจ้งยอดการชำระเงิน

3. ชำระค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560โดยนำใบแจ้งยอดการชำระเงินไปชำระได้ที่

-   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา          หรือ

-   ธนาคารกรุงไทย                 หรือ

-   ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา (Pay@Post)

4. ส่งใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ทาง E-mailโดยสแกนใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และสำเนาหลักฐานการชำระเงิน เป็นไฟล์นามสกุล .pdfส่งไปยัง E-mail: admission@mfu.ac.th        

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

          วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th

บันทึกระเบียนประวัติ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

          วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560  คลิกที่นี่

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-10.00 น.ณ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู-สุขภาพ อาคารพีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

          วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

                    นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ:

1. ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 15,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรก

2. กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา       

                     3. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ [ 33.38 KB]
 กำหนดการที่ควรทราบ [ 38.60 KB]
 คำชี้แจงการแนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน [ 571.97 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   1971  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2560 11:03:11
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038