รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 
 

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ไปแล้วนั้น บัดนี้ ระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ดำเนินการดังต่อไปนี้

                 1. บันทึกระเบียนประวัติ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

                              วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th/info2017  คลิกที่นี่

                 2. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

                              วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-10.00 น.

                              ณ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 25  ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

                  3. วันเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

                              วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

                    นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ:

1. ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 15,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรก

2. กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา       

3. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 
 รายชื่อผู้ยืนยันยันสิทธิ์ฯ [ 28.49 KB]
 กำหนดการที่ควรทราบ [ 38.56 KB]
 คำชี้แจงการแนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน [ 571.64 KB]
 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ฯ [ 918.12 KB]
 ประกาศ การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  [ 160.97 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   1177  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2560 08:53:56
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038