รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 3

 
 

          ตามที่  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 3ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีชื่อในประกาศฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook) หรือทางโทรศัพท์ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จะติดต่อไปสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในแต่ละสาขาวิชาเตรียมข้อมูลสำหรับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

          1. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาเคมีประยุกต์

                    สอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30-10.30 น.

                   ให้เตรียมข้อมูลสำหรับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหัวข้อ “การเรียนเคมีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร”  อย่างน้อย 1 นาที

          2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

                   สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.30-12.00 น.

                   ให้เตรียมข้อมูลสำหรับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดย “ให้ยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาประเทศไทย” อย่างน้อย 1 นาที

          3. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

                   สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30-14.30 น.

                   ให้เตรียมข้อมูลสำหรับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุที่ฉันอยากสร้าง” อย่างน้อย 1 นาที

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 3 [ 65.22 KB]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 3 [ 952.92 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   688  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 14 มิ.ย. 2560 13:16:47
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038