รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 
 

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศฯ รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ระบบยืนยันการเข้าศึกษา โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เข้าสู่ระบบยืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่ 

2. พิมพ์ใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และใบแจ้งยอดการชำระเงิน

3. ชำระค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 19,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 มิถุนายน 2560โดยนำใบแจ้งยอดการชำระเงินไปชำระได้ที่

-   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา          หรือ

-   ธนาคารกรุงไทย                 หรือ

-   ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา (Pay@Post)

4. ส่งใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ทาง E-mail โดยสแกนใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และสำเนาหลักฐานการชำระเงิน เป็นไฟล์นามสกุล .pdf ส่งไปยัง E-mail: admission@mfu.ac.th        

การเรียนปรับพื้นฐาน

                      วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 (เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) 

          สถานที่เรียน     แผน ก2: อาคารเรียน C2 ห้อง 203

                                   แผน ข:อาคารเรียน C2 ห้อง 204

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การเข้าศึกษา

          วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th

บันทึกระเบียนประวัติ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

          วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th/info2017 คลิกที่นี่ 

          การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-10.00 น.ณส่วนทะเบียนและประมวลผลอาคารบริการวิชาการ (AS)ชั้น 1 ห้อง 107-108

วันเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

          วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

                    นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ:

1. ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำแนกเป็น ค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน จำนวน 4,000 บาท (ไม่รวมในค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร) และจำนวน 15,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรก

2. กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา        

3. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  คลิกที่นี่

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน  แผน ก2 คลิกที่นี่ 

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน แผน ข คลิกที่นี่ 

 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ [ 1,440.55 KB]
 กำหนดการที่ควรทราบ [ 39.98 KB]
 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา [ 29.42 KB]
 คำชี้แจงการแนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน [ 571.97 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   844  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2560 09:15:41
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038