รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 (สถานที่เรียน เชียงราย)

 
 

                       ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 สถานที่เรียน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 ในหลักสูตรและสาขาวิชาดังนี้

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

-    สาขาวิชาเคมีประยุกต์

-    สาชาวิชาบริหารธุรกิจ

-    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-    สาขาวิชาเคมีประยุกต์

-    สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ

-    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-    สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

-    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                        บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ โดยสามารถคลิกดูรายชื่อสาขาวิชาในตาราง ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศฯ รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ระบบยืนยันการเข้าศึกษา โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เข้าสู่ระบบยืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่  

2. พิมพ์ใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และใบแจ้งยอดการชำระเงิน

3. ชำระค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 30,000 บาทและระดับปริญญาโท จำนวน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2560 โดยนำใบแจ้งยอดการชำระเงินไปชำระได้ที่

-   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา          หรือ

-   ธนาคารกรุงไทย                 หรือ

-   ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา (Pay@Post)

4. ส่งใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ทาง E-mailโดยสแกนใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และสำเนาหลักฐานการชำระเงิน เป็นไฟล์นามสกุล .pdfส่งไปยัง E-mail: admission@mfu.ac.th        

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การเข้าศึกษา

          วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th

บันทึกระเบียนประวัติ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

          วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th/info2017  คลิกที่นี่

          การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-10.00 น.ณส่วนทะเบียนและประมวลผลอาคารบริการวิชาการ (AS)ชั้น 1 ห้อง 107-108

วันเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

          วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560: สำหรับการจัดการเรียนการสอน วันเสาร์ - วันอาทิตย์

          วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560: สำหรับการจัดการเรียนการสอน วันจันทร์ - วันศุกร์

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

                    นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ:

1. ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรก

2. กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา       

                      3. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

            

 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ [ 2,547.88 KB]
 กำหนดการที่ควรทราบ [ 41.94 KB]
 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา [ 29.42 KB]
 คำชี้แจงการแนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก [ 539.47 KB]
 คำชี้แจงการแนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาโท [ 571.64 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   1162  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2560 09:44:05
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038