รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2

 
 

          ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังกล่าว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศฯ ดำเนินการเข้าสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ตามวันและเวลาที่ระบุแนบท้ายประกาศนี้

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 [ 254.59 KB]
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 [ 781.61 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   832  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2560 13:00:01
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038