รับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณอาคาร M-Square จำนวน 19 ร้าน

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณอาคาร M-Square รายละเอียดดังนี้

      ๑.อาคาร e-Parkชั้น ๓ ห้องกระจก ขนาด ๔๕ ตารางเมตร  จำนวน ๑ ร้านค้า

      ๒.อาคาร e-Parkชั้น ๓ พื้นที่ว่าง ขนาด ๙ ตารางเมตร  จำนวน ๑๒ ร้านค้า

      ๓.อาคาร l-Park ชั้น ๑ ห้องกระจก ขนาด ๓๐ ตารางเมตร จำนวน ๒ ร้าน

      ๔.อาคาร l-Park ชั้น ๒ ห้องกระจก ขนาด ๑๒ ตารางเมตร จำนวน ๔ ร้าน

                ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

               การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

               กำหนดการรับสมัครดังนี้

๑.      ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคารสำนักงานบริหารกลาง(AD๒) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ –๑๖.๐๐ น.

๒.      กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานบริหารกลาง(AD๒)

๓.      ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่        ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอบถามรายละเอียดพร้อม    รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคารสำนักงานบริหารกลาง(AD๒) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๑-๖๐๒๙ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ –๑๖.๐๐ น.

 
 ประกาศรับสมัคร [ 181.64 KB]
 เอกสารแนบท้ายประกาศ [ 204.46 KB]
 ใบสัคร [ 202.52 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   716  ครั้ง
ที่มา : สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2558 14:40:30
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038