การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559 : สถานที่เรียน จ.เชียงราย

 
 

                         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับ

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับปริญญาเอก
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 

แบบ 1.1,1.2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 

แบบ 1.1,1.2

จันทร์ - ศุกร์

4

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 

แบบ 1.1,1.2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 

แบบ 1.1,1.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

แบบ 1.1,2.1
แบบ 1.2,2.2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

แบบ 1.1
แบบ 2.1,2.2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 

แบบ 2.1,2.2

จันทร์ - ศุกร์

15

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

แบบ 2.1

เสาร์ - อาทิตย์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 

แบบ 1.1,2.1

เสาร์ - อาทิตย์

7

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 

แบบ 1.1 
 
จันทร์ - ศุกร์
 
5
 
ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ 
 

ระดับปริญญาโท
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

แผน ก1
และ ก2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์

แผน ก1
และ ก2

จันทร์ - ศุกร์

8

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

แผน ก1
และ ก2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

แผน ก1
และ ก2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

แผน ก1
และ ก2

จันทร์ - ศุกร์

7

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร

แผน ก1
และ ก2

จันทร์ - ศุกร์

7

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 

แผน ก1
 

จันทร์ - ศุกร์
 

10
 

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 

แผน ก2

เสาร์ - อาทิตย์

20

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผน ก2

เสาร์ - อาทิตย์

20

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน  - ไทย

แผน ข

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

แผน ข

เสาร์ - อาทิตย์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 

แผน ข

เสาร์ - อาทิตย์

40

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

2

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน

แผน ก2
และ ข

เสาร์ - อาทิตย์

35

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

                    หลักสูตรระดับปริญญาเอก

(1) ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

(2)  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า   

(3) ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้

                    หลักสูตรระดับปริญญาโท

(1)  ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

(2) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

(3)  ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้       

          2.2  คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกท้ายตาราง)

3.รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร                                                                 

          3.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

3.1.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว

3.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ

3.1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)

3.1.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)ระดับปริญญาตรี โดยระบุคะแนน หรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้ และสำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

3.1.5 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน

3.1.6 เอกสารอื่นๆตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกท้ายตาราง)

          3.2 กำหนดการสมัคร

                    รับสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางออนไลน์

                    ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม  – วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

                    ยกเว้น  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 30 เมษายน 2559 

          3.3 ขั้นตอนการสมัคร (กรณีดาวน์โหลดใบสมัคร)   คลิกที่นี่ 

3.3.1 กรอกข้อมูลในใบสมัคร

3.3.2 ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท โดยโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
         เลขที่บัญชี 672-0-10817-1

3.3.3 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยัง ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          3.4 ขั้นตอนการสมัคร (กรณีสมัครผ่านทางออนไลน์)   เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

3.4.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์

3.4.2 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

3.4.3 พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท นำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     หรือ

-     ธนาคารกรุงไทย           หรือ

-     ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

3.4.4 เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)  

3.4.5 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยัง ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            3.5 การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร

                    ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครไปยัง ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

 
   

 

 เรียน   หัวหน้าส่วนทะเบียนและประมวลผล
            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 (ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2559)

                                                                     
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

            มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th มีกำหนดการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

5. กำหนดการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

          รายละเอียดการสอบคัดเลือกฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th

7. การชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

          วันที่ 24 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th         

8. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

          วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 

9. วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559

          วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 : สำหรับการจัดการเรียนการสอนวันเสาร์-วันอาทิตย์

          วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 : สำหรับการจัดการเรียนการสอนวันจันทร์-วันศุกร์

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาวิชา ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

11. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

          นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554

12. เงื่อนไขอื่นๆ

         12.1  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

         12.2  เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วหากตรวจพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   36969  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2559 09:13:06
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038