มฟล.จัดสัมมนา ‘รัฐธรรมนูญที่ควรจะเป็น?’ ประชาชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก

 

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชานิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันให้กับนักศึกษา ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบ รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ  จัดสัมมนาในหัวข้อ ‘รัฐธรรมนูญที่ควรจะเป็น?’ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ห้อง 301 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวิทยากรดังนี้ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และอาจารย์วรพชร จันทร์ขันดี อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล.

           โดยเริ่มจากวิทยากรฝ่ายคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เกริ่นนำถึงสาระสำคัญใน รธน.ฉบับล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรัฐและระบบการปกครองหรือกติกาการเลือกตั้ง รวมทั้งได้ระบุว่าได้เน้นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริต เพิ่มคุณสมบัติเพื่อกีดกันหรือป้องกันคนทุจริตเข้ามาใช้อำนาจในทางการเมือง เช่น กรณีต้องโทษจำคุกเกี่ยวทุจริตจะกีดกันตลอดชีวิต ทั้งยังได้เน้นเกี่ยวกับดูแลการใช้เงินแผ่นดินให้เป็นไปในทางก่อประโยชน์ ไม่ให้ใช้ไปกับนโยบายประชานิยม นอกจากนี้ยังได้ระบุว่า ร่าง รธน.นี้เน้นให้กระชับ จึงสั้นกว่า รธน. ปี 50 ที่มี 309 มาตรา แต่ฉบับมี 270 มาตราเท่านั้น

            จากนั้นจึงได้มีการอภิปรายจากวิทยากรที่เป็นอดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมรับฟังซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนจากชุมชน ไปจนถึงตัวแทนจากชมรมต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปและนักศึกษา โดยประเด็นที่มีการพูดถึงมากที่สุดเป็นเรื่องระบบการเลือกตั้ง กติกาการเลือกตั้ง มีการอภิปรายว่าระบบการเลือกตั้งแบบบัตรเดียวได้มาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีความกังวลว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่หรือเข้มแข็งมากมีโอกาสมาก ในขณะที่พรรคทางเลือกหรือทุนน้อยอาจมีโอกาสน้อยหรืออาจเป็นไปไม่ได้ การเลือกตั้งแบบบัตรเดียวอาจจะเหมาะสมกับประเทศที่การเมืองนิ่งแล้ว แต่ไทยไม่ใช่แบบนั้น นอกจากประชาชนจะเข้าใจถึงการรวมตัวเป็นเครือข่ายประชาชน รวมตัวรวมกลุ่มภาคประชาสังคมเป็นพรรคการเมือง แต่ 80 ปีที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดขึ้น

            นอกจากนี้ผู้แทนจากชุมชนและชมรมได้ฝากไว้ว่าควรมีการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาหลายรายมาจากชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ จากทั่วจังหวัดเชียงรายที่ระบุว่ามีความกังวลทั้งในสถานภาพของตนเองและอนาคตเนื่องไทยกำลังก้าวสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนชุมชนต่างๆ

 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   226  ครั้ง
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ : 7 มี.ค. 2559 17:37:09
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038