มฟล. จัดสัมมนา ‘การระงับข้อพิพาททางธุรกิจนอกศาลในบริบทของประชาคมอาเซียน’

 

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชานิติศาสตร์ จัดการสัมมนาเรื่อง ‘การระงับข้อพิพาททางธุรกิจนอกศาลในบริบทของประชาคมอาเซียน’เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 13.00 น. ที่ห้อง 101 อาคารสำนักวิชา 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมี อ. นวลจันทร์ แจ้งจิตร อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมี ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 50 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการภาคกฎหมายของจังหวัดเชียงราย เช่น ทนายความ สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น รวมถึงนักศึกษาและบุคลากรที่ให้ความสนใจ

            การจัดสัมมนาดังกล่าวเกิดขึ้นจาก การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือธุรกิจข้ามชาติ และธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเป็นสะพานเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ของประเทศประชาคมอาเซียน หรือการอยู่ในท่ามกลางกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ซึ่งมีผลกระทบ มีการขยายตัวของภาคธุรกิจในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่กลไกการระงับข้อพิพาททางธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งภายในและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีความไม่ชัดเจนและครอบคลุมสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงได้จัดการสัมมนานี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจนอกศาล (Alternative Dispute Resolution:ADR) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนากฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวทางการระงับข้อพิพาททางธุรกิจนอกศาลของประเทศไทยให้สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกฎเกณฑ์และแนวทางของประเทศสมาชิก

 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   297  ครั้ง
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ : 8 มี.ค. 2559 13:56:49
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038