นิติศาสตร์ ร่วมกรมการค้าภายใน จัดสัมมนา ‘บทบาทของกฎหมายแข่งขัน : การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า’

 

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน จัดสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค ภายใต้ ‘โครงการสร้างความพร้อมความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรอิสระ’วิทยากรโดย นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ อดีตรองอธิการบดีกรมการค้าภายใน, นางอร่ามศรี รุพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า และอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และมี ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ว่า “เนื่องจากปีนี้ สำนักวิชานิติศาสตร์ ก่อตั้งมาครบรอบ 15 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจึงมีกำหนดจัดการสัมมนาวิชาการต่อเนื่องตลอดปี 2559 ซึ่งรวมการสัมมนาครั้งนี้ด้วยที่ได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน  ซึ่งคาดหวังให้ผู้เข้ารับฟังซึ่งมีทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ไปจนถึงประชาชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจ เตรียมพร้อม สำหรับประกอบธุรกิจว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างไร รวมถึงจะได้พูดถึงการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลกำกับการค้าภายใน เพื่อให้เป็นไปอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            สำหรับ นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเขียงราย ได้กล่าวถึงสถานการณ์การค้าการแข่งขันและปัญหาอุปสรรคในจังหวัดว่า เชียงรายเป็นจังหวัดชายแดน ติดต่อกับลาวและเมียนมา รวมถึงสามารถต่อเชื่อมไปยังจีนตอนใต้ได้ใน 2 – 3 เส้นทาง ไม่ว่าจะผ่านเส้นทางR3Aเชียงราย ลาว จีน หรือ R3Bเชียงราย เมียนมา จีน โดยมีมูลค่าการค้าขายระหว่างกันเช่นในปีนี้อยู่ที่ 48,000 ล้านบาท โดยสินค้าไทยเป็นที่ต้องการของจีนทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค หากเข้าไปในจีนจะพบกับสินค้าไทยวางขายตั้งแต่แบกะดินไปจนถึงบนชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้เชียงรายยังเป็นเส้นทางผ่านของคาราวานรถจีนที่เข้าสู่ประเทศไทย เพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศไทย  เชียงใหม่ พัทยา สุโขทัย กรุงเทพ และพัทยา ทั้งยังมีเรื่องการประกาศให้เชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับในส่วนที่เป็นปัญหาหรือสิ่งที่กังวลก็คือ ประเด็นเรื่อง ‘นอมินี’ เช่นเดียวที่เกิดขึ้นกับภูเก็ต ที่จีนเข้ามาทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่รถรับส่งจากสนามบินไปจนถึงที่พักและร้านอาหาร

            ด้านผู้แทนจากกรมการค้าภายใน นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ อดีตรองอธิการบดีกรมการค้าภายใน และ นางอร่ามศรี รุพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยหรือการเปิดหลักสูตรโดยร่วมมือกัน และสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคืออยากให้มหาวิทยาลัยเชื่อมโยงไปถึงบริษัทหรือห้างร้านเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำคัญหรือการนำไปใช้ ในฐานะกฎหมายที่ป้องกันการผู้ขาดหรือเรียกได้ว่าเป็นธรรมนูญทางการค้า อย่างในต่างประเทศจะไม่มีกฎหมายควบคุมราคาสินค้าแต่จะเคร่งครัดกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม เพราะจะนำมาซึ่งการกำหนดราคาที่เป็นธรรม จากการแข่งขันกันของผู้ประกอบการ ที่จะปรับทั้งคุณภาพและราคาให้อยู่ในตลาดได้  ปัจจุบันนี้มี 133 ประเทศจากทั่วโลกที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมทางการค้า ในอาเซียนไทยเป็นประเทศแรกที่ใช้ ปัจจุบันใช้แล้ว 9 ประเทศ 

 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   331  ครั้ง
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2559 17:44:50
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038