มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบริการชาวน่าน เพิ่มพูนทักษะ นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
 
 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเปิดอบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ณ จังหวัดน่าน หวังสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และล้านนาตะวันออก รวมพลพรรคนักประชาสัมพันธ์จากสี่จังหวัด เดินสายอบรมยังน่าน แพร่ ลำปาง เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและเทคนิคการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดึงสำนักประชาสัมพันธ์ร่วมให้ความรู้ ควบคู่วิทยากรชื่อดังจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดจัดโครงการ นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ จังหวัดน่านขึ้น ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมซิตี้ ปาร์ค จังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ในองค์กร พัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ เพราะปัจจุบัน ภาคธุรกิจหรือแม้แต่องค์กรภาครัฐ กำลังเผชิญกับสภาวการณ์แข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของการโฆษณา (Advertising) เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการแล้ว องค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องทำการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เพื่อช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Favorable Image) ให้เกิดขึ้นในสายตาของประชาชน โดยมุ่งให้ประชาชน ลูกค้าประทับใจในคุณค่าต่างๆขององค์กร เช่น ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า การให้บริการที่เป็นมิตร การช่วยเหลือสังคม เพื่อทำให้หน่วยงานหรือองค์กรมีผลงานที่เหนือกว่าและแตกต่างจากที่อื่น

 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรม นักประชาสัมพันธ์ มืออาชีพ จังหวัดน่าน ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก ประกอบด้วยนักประชาสัมพันธ์จากจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ล้านนาตะวันออกจากเชียงราย จำนวน 69 คนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีนายวีรยุทธ วงค์สุภา เป็นผู้ประสานงานหลัก นอกจากนั้น เครือข่ายฯยังได้จัดทำ www.LannaPR.com เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายด้วยกัน

การอบรมในครั้งนี้ของจังหวัดน่าน นับเป็นโอกาสทองของการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในจังหวัดและภูมิภาค เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการบูรณาการงานประชาสัมพันธ์ครั้งหนึ่งของจังหวัดเลยทีเดียว รวมถึงเปิดโลกทัศน์ใหม่ในหลักวิชาการประชาสัมพันธ์ตลาด โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำงานจากสื่อสารมวลชนจนก้าวมาสู่นักประชาสัมพันธ์อย่างนายสุดปฐพี เวียงสี นักประชาสัมพันธ์ และวิทยากรชื่อดังคนหนึ่งของภาคเหนือที่มีรูปแบบการอบรมที่ตื่นตา ตื่นใจ ตามหลักการอบรมแบบ Edutainment คนแรกและคนเดียวของภาคเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวทิ้งท้าย

 

โอกาสนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนนักประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6450 โทรสาร 0 5391 6384 หรือดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่ www.mfu.ac.th/center/cas และ www.LannaPR.com

 
 แบบตอบรับ [ 40.50 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   519  ครั้ง
ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการ  เมื่อวันที่ : 5 ต.ค. 2552 09:03:47
 
Mae Fah Luang University Muang, Chiang Rai 57100
Tel. 0-5391-6000 Fax. 0-5391-6029,0-5391-6034 Email : inter@mfu.ac.th