ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ให้ติดต่อรับบัตรสอบได้ที่ศูนย์จีนฯ 2009
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

 

ตามที่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ประจำปี 2552 กำหนดสอบวันที่ 18 ตุลาคม 2552 นั้น ทางศูนย์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ และให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล หากมีข้อผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไข และให้ผู้ที่มีรายชื่อ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พร้อมรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อยื่นเป็นหลักฐานในวันสอบ  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับต้น-กลาง
ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2552
เวลา  09.00 น -11.30 น       ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
**หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล หากผิดพลาด หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้ง
เพื่อแก้ไข้ข้อมูล และผู้มีรายชื่อสามารถขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ได้ที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ
1 นางสาวจีรนันท์  จันทร์ภูมิ 李忆婷 CHEERANAN CHUNPHUM C1 314
2 นางสาวจิณานันทน์  เอี่ยมธนะมาศ 王婕楠 JINANUN IAMTHANAMART C1 314
3 นางสาวอาทิตญา  ปัญจภัคดี 邓晓芬 A-TITTAYA PUNJAPAKDEE C1 314
4 นางสาวชไมพร  สุนันตา 林婵枝 CHAMAIPORN SUNANTA C1 314
5 นางสาววัชรากร  วัชรปรีชา 赵明明 WATCHARAKORN WATCHARAPREECHA C1 314
6 นางสาวช่อผกา  นวรัตนวรกุล 弓卓英 CHORPHAKA NAVARATANAWORAKUN C1 314
7 นางสาวจุรีย์  มณฑากร 朱彩玉 JUREE MONTHAKORN C1 314
8 นางสาวลลิตา  อุ่นจิตต์ 徐小玉 LALITA UNEJIT C1 314
9 นางสาวสิรีนาท  บุญคล้าย 希丽娜 SIREENAT BUNKHLAI C1 314
10 นางสาวกิ่งไผ่  เดชติ่งเอง 陶秀英 KINGPAI DETTHINGENG C1 314
11 นางสาวไพลิน  ผดุงศิลป์ 裴玲 PAILIN PHADUNGSIN C1 314
12 นางสาวปิยฉัตร  สุขเรือน 乐天爱 PIYACHAT SUKREUN C1 314
13 นางสาววรวรรณ  ไพรรมณีย์ 熊恩涤 WORAWAN PHRAIROMMANI C1 314
14 นางสาวนันทพร  ดำรงกมลทิพย์ 陈月凤 NANTAPORN DAHMRONGKAMONTIP C1 314
15 นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ 苏若兰 SUREEPORN CHANDHRAPRASERT C1 314
16 นางสาวฐิศิรักน์  อธึกนิรันดร์กุล 李曼君 THISIRUCK ATOUKNIRUNKUL C1 314
17 นางสาวนัฐยา  กอนสีลา  杨淑琬 NATTAYA KONSILA C1 314
18 นางสาวบุษยมาศ  คฤหบดี 孔美月 BUTSAYAMAT KHARUHABODEE C1 314
19 นางสาวมุปวีณ  สันติกุล 陈美丽 MUPAWEEN SANTILUL C1 314
20 นางสาวรัตน์ลาวัณย์  หิริโอ 欧美玉 RATLAWAN HIRIO C1 314
21 นางสาวศิริพัณณ์  วงศ์พุฒ 翁丽芳 SIRIPAN WONGPUT C1 314
22 นางสาวภัทรภร  วาณิชธนากุล 曾淑君 PATTARAPORN WANITTANAKUL C1 314
23 นางสาวจุฑามาศ  กองตัน 郭玉英 CHUTAMAS KONGTUN C1 314
24 นางสาวทรงลักษณ์         ชาญพานิชกิจโชติ 陈瑞云 SONGLAK CHANPANITKIJCHOTE C1 314
25 นางสาวมยุรฉัตร  อุดมศิริไพศาล 彭梅 MAYURACHAT UDOMSIRIPAISAN C1 314
26 นางสาวดารารัตน์  อุดมศักดิ์เสนีย์ 侯秀香 DARARAT UDOMSAKSANEE C1 314
27 นางสาวภัทรรัตน์  ลิ้มสุนท 林文雅 PUTARUT LIMSOONTORN C1 314
28 นางสาวพุทธธิดา  สุวรรณชาติ 裴丽娟 PHUTTHATHIDA SUWANNACHAT C1 314
29 นางสาวโนรี  ตั้งชีวิน 陈明珠 NOREE TUNGCHEEWIN C1 314
30 นางสาวสุดา  ประเสริฐ 陈文静 SUDA PRASERT C1 314
31 นางสาวอารีรัตน์   ขันติบุญญานุกูล 普凤凤 AREERAT KANTIBOONYANUKUL C1 314
32 นางสาววรนุช  ยุวพลธนากร 吴娜露 WORANUCH YUWAPOLTHANAKORN C1 314
33 นางสาวอาทิตยา  อะทะวงษา 季艳艳 ATITTAYA ATAWONGSA C1 314
34 นางสาวมัณฑนาพร  มณีกาศ 文丽云 MUNTHANAPORN MANEEGARD C1 314
35 นางสาววรัญญา  กอนอยู่ 余兰雅 WARANYA KONYU C1 314
36 นางสาวสุภาวรรณ  แนวเถื่อน 那美君 SUPAWAN NAETHUEAN C1 314
37 นางสาวมทินา  เรืองฤทธิ์ 安贝贝 MATINA RUANGRIT C1 314
38 นางสาวสินี  บูชา 陈欣娟 SINEE BOOCHA C1 314
39 นางสาวพรนภัส  กิตติมนตรีชัย 陈雅琳 PORNNAPAT KITTIMONTREECHAI C1 314
40 นางสาวพรยมล  อุดมชาติ 林妙英 PORNYAMON UDOMCHAT C1 314
41 นางสาวจุฑามาศ  ธรรมรงค์วิทย์  邱亮 JUTHAMAS THAMMARONGWIT C1 314
42 นางสาวภัทรวดี  พูลสิน 丘爱娜 PATTARAWADEE POOLSIN C1 314
43 นางสาววรางคณา  วงศ์ษารัตน์ 苻美兰 WARANGKANA WONGSARAT C1 314
44 นางสาวจิรภา  ทองเคร็ง 葛文琦 JIRAPA THONGKRENG C1 314
45 นางสาวภัคจิรา  ขัติยะ 珍玉 PAKJIRA KHATTIYA C1 314
46 นางสาวพรทิพย์  กาบสีลา 潘婷 PORNTHIP KARBSEELA C1 314
47 นางสาววิชุดา  แซ่จง 钟初雅 WICHUDA SAECHONG C1 314
48 นางสาววัลลภา  ระรส 罗丽君 VALLAPA RAROSE C1 314
49 นางสาวกานตวีร์  มีแก้ว 梅晓睿 KANTAWEE MEEKAEW C1 314
50 นางสาวตรีทิพ  แถวทรัพย์ 催涤璞 TREETIP TEAWSUB C1 314
51 นางสาวสาลินี  อัศวสถิตทิพย์ 马丽妮 SALINEE USSAWASATHITTIP C1 314
52 นางสาววันวิสาข์  อมรวัชรพันธ์ 许维莎 VANVISA AMORNVATCHARAPHAN C1 314
53 นางสาวมนชนก  เลียดประถม 郑亲恩 MANACHANOK LIADPRATHOM C1 314
54 นางสาวอารยา  ชัยยะ 蔡云苑 ARAYA CHAIYA C1 314
55 นางสาวชลันดา  มุณีคำ 马素莲 CHALANDA MUNEEKHAM C1 314
56 นางสาวชนากานต์  รอดแก้ว 卢月琴 CHANAKARN RODKAEW C1 314
57 นางสาวกนกพร  หงษ์ทอง 彭晓凤 KANOKPORN HONGTONG C1 314
58 นาวสาวพนิดา  เกิดปราโมทย์ 林小薰 PHANIDA KOETPRAMOTH C1 314
59 นางสาวภัทรพร  โรจนยุกตานนท์ 罗红玉 PHATTARAPORN ROJANAYOOKTANON C1 314
60 นางสาวเครือไพลิน  พุทธนุรัตนะ 普玉琳 KHRUEAPHAILIN PHUTTHANURATTANA C1 314
61 นางสาววรางคนางค์  กองห้าห้อง 蔡佩儿 WARANGKANANG KONGHAHONG C1 314
62 นางสาวตุลาพร  เทียนดี 李静玫 TULAPORN THIANDEE C1 314
63 นางสาวทิพวัลย์  มาสกุล 柳嘉玲 THIPPHAWAN MASAKUL C1 314
64 นางสาวรัชดา  ศุภกิตติเลิศ 李玲萍 RATCHADA SUPAKITTILERT C1 314
65 นางสาวปฏิชญา  ปะตังทะสา 李秀莉 PATICHAYA PATANGTASA C1 314
66 นางสาวพวงมณี  พวงมณี 王慧玲 PUNGMANEE PUNGMANEE C1 314
67 นางสาวนลินทิพย์  กองคำ 张玲玉 NALINTIP KONGKHAM C1 314
68 นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก 素萍 SOPIT PAKDEENOK C1 314
69 นางสาวญาตาวี  สารีคำ 杨丽娜 YATAWEE SAREEKUM C1 314
70 นางสาวสุกัญญา  สุขสามภพ 苏娜 SUKANYA SUKSAMPHOP C1 314
71 นางสาวนันทวัน  หล้าพุฒิ 兰思慧 NANTAWAN LAPUT C1 314
72 นางสาวกวินกรณ์  ชัยเจริญ 宋明瑛 KAWINKORN CHAIJAROEN C1 314
73 นางสาวผ่องพิชญ์  สวงรัมย์ 宋洁勤 PHONGPITCH SAWONGRAM C1 314
74 นางสาวนภัสพร  อ่ำพันธุ์ 王瑞敏 NAPHATSAPORN AMPHUN C1 314
75 นางสาวสุชาวดี  คุณเมฆ 苏茹姗 SUCHAWADEE KHUNMEG C1 314
76 นางสาวญาณัญญ์  อัตโสภณ 刘一鸣 YANAN ATTASOPON C1 314
77 นางสาวกมลชนก  คธาพันธ์ 郭慈英 KAMONCHANOK KATAPHAN C1 314
78 นางสาวธีรภรณ์  บาระมีชัย 巫秀雯 THEERAPORN BARAMEECHAI C1 314
79 นางสาวเพ็ญนภา  พินิจลึก 白利英 PENNAPA PINIDLUEK C1 314
80 นางสาวดัชณี  ศรีวะปะ 代妮 DATCHANEE SRIVAPA C1 314
81 นางสาวคุณิตา   เดชะโชติ 孔秀 KUNITA DACHACHOTE C1 314
82 นางสาววัชรี  อธิคมธร 赵三坤 WATCHAREE ATIKHOMTORN C1 314
83 นางสาวนาถยา  แซ่เฉิน 刘琪颖 NATTAYA SAECHERN C1 314
84             นางสาวเฉลิมขวัญ            รำลึกคุณปฐพี 傅美燕 CHALEMKWAN RAMLUKKHUNPATTAPEE C1 314
85 นางสาวสุภัชชา  แซ่ย่าง 杨淑敏 SUPATCHA SEAYANG C1 314
86 นางสาวณาตยา  สิงห์สุตีน 宋翠婷 NATTAYA SINGSUTIN C1 314
87 นางสาววิภา  แซ่หมู่ 睦天玲 WIPA SAEMOO C1 314
88 นางสาวพรพรรณ  ใจชอบสกุลดี 普莉珠 PORNPUN JAICHOPSAKUNDEE C1 314
89 นางสาวอินทิรา  แซ่พ่าน 盘凤英 INTIRA SAEPHAN C1 314
90 นางสาวกุสุมา  กำแพงศิริชัย 郭明珠 KUSUMA KAMPHAENGSIRICHAI C1 314
91 นางสาวสุนิสา  แซ่หลี่ 甄艳华 SUNISA SAELEE C1 314
92 นางสาวยุพิน  ลีรัตนเลิศ 李玉婷 YUPIN LEERUTTANALERD C1 314
93 นางสาวอำภา  มงคลกุลผ่องใส 安怡泉 AMPHA MONGKHONKUNPHONGSAI C1 313
94 นางสาวธนาภรณ์  โอบอ้อม 谭玉萍 THANAPORN OBAOM C1 313
95 นางสาวเพ็ญพิชชา  ตาใหม่ 林玉青 PENPITCA TAMAI C1 313
96 นางสาวรัชนี  ก้องไพรกุล 盘金花 RCHANEE KONGPRAIKUL C1 313
97 นางสาวสิริลักษณ์  แซ่พ่าน 盘心怡 SIRILUK SAEPAN C1 313
98 นางสาวสุณิสา  แซ่ตั้ง 陈依莎 SUNISA SAETUNG C1 313
99 นางสาวกุลธิดา  แซ่ลิ้ว 刘桂林 KUNTIDA SAELEW C1 313
100 นางสาวเอมิกา  พงศ์จิรากูล 盘小玲 AMIKA PHONGJIRAKUL C1 313
101 นางสาวศศิธร  โสตถิพันธุ์กุล 巫雪凤 SASITORN SOTTHIPHANKUN C1 313
102 นาวสาวณัฏฐา  ปิ่นนาค 赵维露 NATTHA PINNAK C1 313
103 นางสาววราพร  รักษาธรรม 余丹凤 WARAPORN RAKSATHAM C1 313
104 นางสาวนิโลบล  จำเริญวรทศ 陈庆芳 NILOBON CHUMREONWORATHOS C1 313
105 นางสาวกรรณิการ์  ร่มเกตุ 黄雅文 KANNIKA ROMKATE C1 313
106 นางสาวธีรานุช  จำใจ 蔡如诗 THEERANUCH JAMJAI C1 313
107 นางสาวบุศรินทร์  พิมพล 赵可秀 BUDSARIN PIMPON C1 313
108 นางสาวมนัสนันท์  ศรีสังข์งาม 吴欣然 MANUTSANUN SRISUNGNGAM C1 313
109 นางสาวชนิกานต์  เรือนมูล 陈孝娟 CHANIKAN RUEANMOOL C1 313
110 นางสาวสาวิตรี  อุ่นอารมณ์ 张雅梅 SAWITREE OONAROM C1 313
111 นางสาวสุกัญญา  แถมพยัคฆ์ 云淑清 SUKANYA THAEMPHAYAK C1 313
112 นางสาวสุพัตรา  กาญจนพสุ 许永安 SUPATRA KANJANAPASU C1 313
113 นางสาวสรัชวรรณ  สุดสงวน 林小优 SARATCHAWAN SUDSA-NGUAN C1 313
114 นางสาวมนิสรา  ตัณฑุลาวัฒน์ 陈清清 MANISARA TANTULAWAT C1 313
115 นางสาวพฤษรักษ์  แสนคำ 甘祥雨 PRUDSARUK SANKOUM C1 313
116 นางสาวจินต์จุฑา  หงษ์ห้อม 宋晓凤 JINJUTA HONGHOM C1 313
117 นางสาวกาญจนา  คงศรีเจริญ 许锦娇 KANJANA KONGSRICHAROEN C1 313
118 นางสาวขนิษฐา  กุลขุนทศ 龚秀华 KHANITTHA KUNKHUNTHOT C1 313
119 นางสาวปัญชลิกา  วะนะสุข 王小华 PANCHALIKA WANASOOK C1 313
120 นางสาวอุบลรัตน์  ญาณะ 吴碧兰 UBONRAD YANA C1 313
121 นางสาวปาณิภรณ์  ธีระวงศนันท์ 赵雪梅 PANIPORN TEERAWONGSANAN C1 313
122 นางสาวสุชาดา  กิจเกิดแสง 区小雁 SUCHADA KITKERDSAENG C1 313
123 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน 罗清清 THIKUMPORN OMSIN C1 313
124         นางสาวกฤติยาภรณ์        พิณเกษมจิต 刘丽琴 KRITIYAPORN PINKASEMCHIT C1 313
125 นางสาวเกศราภรณ์  เขียนงาม   田月莲 KETSARAPORN KEAN-NGAM C1 313
126 นางสาวธิดารัตน์  ธนฐิติกุล 郭若娣 THIDARAT THANATHITIKUL C1 313
127 นางสาวนิชธาวัลย์  ฟูคำ 赵玉萍 NIDTAWAN FUCOME C1 313
128 นางสาวเบญจวรรณ  ทันละกา 姚佩婉 BENJAWAN TANLAKA C1 313
129 นางสาววาสนา  กำเนิดเกิด 汪素娜 WASSANA KUMNERDKERD C1 313
130 นางสาววิภาพร  ประสงค์สุข 韦丽婷 WIPAPORN PRASONGSOOK C1 313
131 นางสาวจินตนา  เกี่ยวพันธุ์ 番思敏 JINTANA KIEOPHAN C1 313
132 นางสาวทัศนีย์  แซ่ย่าง 重经利 THATSANEE SAEYANG C1 313
133 นางสาวสุพรรษา  มหาวนา 林雨 SUPANSA MAHAWANA C1 313
134 นางสาวทวินันท์  โมตันตะสุทธิ์ 周敏敏 THAVINUN MOTANTASUT C1 313
135 นางสาวชนิฎา  ทิพยวรรณากร 邓丽君 CHANIDA THIPPAYAWANNAKORN C1 313
136 นางสาวกุลภัสส์  กฤติยาภิชาตกุล 柯丽君 KULLAPAS KRITTIYAPICHARTKUL C1 313
137 นางสาวรสริน  พิมเสนา 朱玲君 ROSSARIN PIMSENA C1 313
138 นางสาววิริญา  ทวีปัญญาศาสตร์ 黄小凤 WIRIYA THAWEEPANYASAT C1 313
139 นางสาวณัฏฐฑิณี  นิลสวิท 林玉凤 NATTHATINEE NILSWIT C1 313
140 นางสาวปริฉัตร  กิตติศักดิ์ชนะ 陈淑珍 PARICHAT KITTISAKCHANA C1 313
141 นางสาวอภิญญา  อุษณรูจี 杨淑榆 APINYA USANARUCHI C1 313
142 นางสาววัชรี  วงศ์สุวรรณ 王乔丽 WATCHAREE WONGSUWAN C1 313
143 นางสาวกมลทิพย์  รักเกียรติยศ 李玉洁 KAMONTIP RAKKIATTIYOD C1 313
144 นางสาวจุฑามาศ  หล้าฤทธิ์ 李玉珠 JUTHAMAS LARRIT C1 313
145 นางสาวพองาม  นามจันทร์ลักษณ์ 蓝秀媛 PORNGAM NAMJUNLUCK C1 313
146 นางสาวอรอุมา  แซ่กอ 郭吉蓉 ONUMA SAEKO C1 313
147 นางสาวสุนทรี  ขันแข็ง 单菊梅 SUNTAREE KUNKANG C1 313
148 นางสาวนิสาลักษณ์  ศรไชย 农妮佳 NISALAK SORNCHAI C1 313
149 นางสาวปรียานุช  บุญกำจัด 邓雅娟 PREEYANOOT BOONGUMJUD C1 313
150 นายมานพ  แซ่จาง 张泰华 MANOP SAE-JANG C1 313
151 นายวินัย  สกุลพิศุทธิ์ 白云发 WINAI SAKUNPISUT C1 313
152 นายนพภัทร์  การัณย์สวัสดิ์ 洛静风 NOPPAT KARANSAWAT C1 313
153 นายวรณช  โหวธีระกุล 柯迪 WORRANOCH HOAWTEERAKUL C1 313
154 นายวิชาชาญ  รัตนพรนภาพันธ์ 林炳霜 WICHACHAN RATTANAPORNNAPHAPHAN C1 313
155 นายธีรยุทร  แซ่เซียง 肖兵 TERAYOUT SAESEANG C1 313
156 นายหิรัญ  ศรีวิชัย 韩金龙 HIRUN SRIWICHAI C1 313
157 นายเกรียงไกร  แสงทอง 马浩强 KRIANGKAI SANGTONG C1 313
158 นายธนภัทร  โอฬารเมธี 胡志远 THANAPAT ORANMEATE C1 313
159 นายพีรพงษ์  วัยนิพิฐพงษ์ 洪伟才 PEERAPONG WAINIPITAPONG C1 313
160 นายชินดนัย  กาญจนกฤต 陈深河 CHINDANAI GANJANAKRIT C1 313
161 นายอรรถกร  หวังเสรีกุล 黄业灿 ATTAKORN WANGSEREEKUL C1 313
162 นายสิทธิพล  ทองศิริ 林力宏 SITTHIPOL THONGSIRI C1 313
163 นายภัทรพงศ์  กลั่นขจร 林大丰 PHATTHARAPHONG KLANKHACHORN C1 313
164 นายปิพาภัสน์  สอิ้งแก้ว 张星 PIPHAPHAT SA-INGKAEW C1 313
165 นายธนาธิป  ศรีปาล 李汉钊 TANATIP SRIPAN C1 313
166 นายธงไชย  เวสกุล 刘清文 THONGCHAI WETSAKUL C1 313
167 นายยุทธพงศ์  ทองทับ 佟宇 YUTTHAPHONG THONGTUB C1 313
168 นายอุดม  ชลกิจ 王伟龙 UDOM CHOLKIT C1 313
169 นายกฤตธกร  ฟุ้งเสถียร 罗剑豪 KRITTAKORN FONGSATHEAN C1 313
170 นายชนะชน สมบูรณ์ดี 宋文迪 CHANACHON SOMBOONDEE C1 313
171 นายสมลักษณ์  แก้วจุฑานิติ 徐 奕 祥 SOMLAK KAEWCHUTHANITI C1 313
172 นายอุดมเดช  พงศ์เรืองสกุล 马贵安 AUDOMDECH PHONGRUANGSAKUN C1 313
173 นายสามารถ  เดชโชคธนวงศ์ 吕建才 SAMART DETCHOKTANAWONG C1 313
174 นายเอกลักษณ์   เจริญเพชรไพศาล 邱 志鸿 EAKKALAK CHALORNPHECHPHAISAN C1 313
175 นายศิลปชัย  แซ่จ๊ะ 张松财 SINLAPACHAI SAE-JA C1 313
176 นายสราวุธ  คงสุธรรม 宋隆武 SARAWUTH KONGSUTHAM C1 313
177 นายอาซาง  แซ่ว่าง 王建宏 AHSANG SAEWANG C1 313
178 นายวิชัย  แซ่พร่าน 盘有府 WICHAI SAEPHRAN C1 313
179 นายธเนศ  แซ่ฟุ้ง  冯有兴 THANET SAEFUNG C1 313
180 นายภาณุวัฒน์  สายไฮคำ 文胜 PHANUWAT SAIHAIKHAM C1 313
181 นายอิทธิพร  ศรีสวัสดิ์ 林清富 ITTHIPHORN SRISAWAT C1 313
182 นายอนุภาพ  รัตนกูล 高良伟 ANUPRAB RUTTANAKOOL C1 313
183 นายยุทธนา  แซ่หวง 李永富 YUTTANA SAEHUANG C1 313
184   潘浩 PAN HAO C1 313

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับพื้นฐาน
ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2552
เวลา 13.30 น - 15.45 น  ณ มหาวิทลัยแม่ฟ้าหลวง
**หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล หากผิดพลาด หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้ง
เพื่อแก้ไข้ข้อมูล และผู้มีรายชื่อสามารถขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ได้ที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ
1 นางสาวศิริลักษณ์  ขาวฟอง 韩星瑶 SIRILUCK KHAOWFONG C1 313
2 นางสาวตวงทอง  จับใจเหมาะ 李美兰 TUANGTONG JAPJAIMOH C1 313
3 นางสาวฝ้ายแกมแพร  แก้วหน่อวรรณ์ 周爱萍 FAIKAEMPHRAE KAEWNORWAN C1 313

 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   4087  ครั้ง
ที่มา : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2552 09:03:38
 
Mae Fah Luang University Muang, Chiang Rai 57100
Tel. 0-5391-6000 Fax. 0-5391-6029,0-5391-6034 Email : inter@mfu.ac.th